Regulamin

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. zasady i warunki korzystania z Portalu.
Portal – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.wyboryadwokackie.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje serwisu udostępniającego informacje na temat Kandydatów.
Administrator – Izba Adwokacka w Warszawie
Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania.
Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone w ramach Portalu przez Administratora, z których składa się Portal.
Materiały – udostępnione w ramach Portalu przez Użytkowników informacje i materiały, w szczególności informacje i materiały dotyczące poszczególnych Kandydatów przez nich podane.
Materiały Bezprawne – Materiały o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje, knowhow, interesy i tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania.
Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu zgodnie z Regulaminem jako Gość lub Kandydat.
Kandydat – osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę w Wyborach i w celu przybliżenia swojej kandydatury dokonała rejestracji i korzysta z Portalu zgodnie z Regulaminem.
Gość – osoba korzystająca z Portalu zgodnie z Regulaminem, nie będąca Kandydatem.
Biuro – Biuro Prasowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników podawane w ramach rejestracji oraz korzystania z Portalu.
Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
Usługi – usługa udostępniania Portalu oraz jego funkcjonalności Użytkownikom.
Wybory – wybory do organów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w Portalu.
 2. Podmiotem oferującym usługi i treści w Portalu jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 3. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Portalu wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
 4. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies.
 5. Za pośrednictwem Portalu Kandydaci mogą uzyskać publikację swoich danych i informacji istotnych w związku z ich kandydowaniem w Wyborach oraz udzielać odpowiedzi na pytania Gości dotyczące udziału Kandydatów w Wyborach. Za pośrednictwem Portalu Goście mogą zapoznać się z danymi Kandydatów podanymi przez nich do publikacji oraz zadawać Kandydatom pytania dotyczące ich udziału w Wyborach. Korzystanie przez Kandydatów i Gości z Portalu następuje wyłącznie na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
 6. Kandydaci mogą korzystać z funkcjonalności Portalu przeznaczonych dla Kandydatów wyłącznie po uprzedniej rejestracji. Rejestracji jako Kandydat może dokonać wyłącznie osoba będąca członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, uprawniona do udziału w Wyborach, która zgłosiła swoją kandydaturę w Wyborach. Rejestracji dokonuje się za pomocą formularza rejestracyjnego dla Kandydatów, zamieszczonego w Portalu, poprzez podanie wymaganych tam danych: imienia, nazwiska, adresu email, wskazania funkcji, o którą Kandydat się ubiega, podania hasła oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Kandydat zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, jak też wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach prezentacji jego osoby w Portalu.
 7. Kandydat zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów (w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych), prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Kandydata. Administrator może uzależnić publikację danych Kandydata od ich odpowiedniej modyfikacji.
 9. Korzystanie z Portalu przez Gości poprzez zapoznawanie się z Zawartością Portalu, w szczególności Materiałami, nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Portalu przez Gości poprzez zadawanie pytań Kandydatom za pośrednictwem funkcjonalności Portalu do tego przeznaczonych następuje za pomocą formularza zapytania.
 10. Przesyłając treść pytania do Kandydatów Gość zapewnia, że nie narusza ono niczyich praw, dóbr lub interesów (w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych), prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 11. Pytanie skierowane przez Gościa do Kandydatów traktowane jest jako pytanie zadane wszystkim Kandydatom. Każdy z Kandydatów otrzymuje zadane przez Gościa pytanie i może udzielić na nie odpowiedzi za pośrednictwem Kwestionariusza.
 12. Pytania do Kandydata mogą być przed ich publikacją weryfikowane przez Administratora, a w przypadku gdy osoby te uznają, że pytanie może naruszać prawa, dobra lub interesy osób trzecich, przepisy prawa, tajemnicę chronioną lub dobre obyczaje lub dotyczą kwestii nie mających znaczenia dla oceny Kandydata jako kandydata w Wyborach, w szczególności kwestii dotyczących życia prywatnego Kandydata, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy jego publikowania lub do modyfikowania pytania bez informowania o tym Gościa.
 13. Pytania do Kandydatów przesłane za pomocą funkcjonalności Portalu będą publikowane w Portalu po uzyskaniu przez Administratora odpowiedzi danego Kandydata, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych również po otrzymaniu odpowiedzi od większości Kandydatów. Gość wyraża zgodę na taką publikację. Czas opublikowania pytania w Portalu zależy od szybkości udzielania odpowiedzi przez wszystkich Kandydatów i jest niezależny od Administratora.
 14. Z chwilą umieszczenia przez Użytkownika w Portalu Materiałów, Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie w celach niezbędnych do prowadzenia Portalu (w szczególności ich publikację na Portalu) i jego prawidłowego funkcjonowania.
 15. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Portalu, Zawartości lub w związku z nimi.
 16. Administrator zastrzega możliwość występowania przerw w korzystaniu przez Użytkowników z Portalu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.
 17. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników Materiałów Bezprawnych. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Portalu nie bada czy Materiały stanowią Materiały Bezprawne. W sytuacji jednak zamieszczenia Materiału Bezprawnego Administrator, powiadomiony o jego zamieszczeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmie działania mające na celu uniemożliwienie dostępu do Materiału Bezprawnego.
 18. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zasady przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: wybory2020@ora-warszawa.com.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej e-mail reklamującego Użytkownika, a w przypadku Kandydatów również oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 19. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Użytkownika.
 20. W chwili wysłania formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych pomiędzy Administratorem a Kandydatem zawarta zostaje Umowa. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Kandydata uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. W przypadku Gości Umowa zostaje zawarta z chwilą jego akceptacji przez Gościa. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Kandydata potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika. Kandydat ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, składając Administratorowi pisemne oświadczenie w tym zakresie – ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Administrator odebrał oświadczenie.
 21. Administratorem Danych Osobowych jest Administrator. Dane Osobowe przetwarzane będą na potrzeby prezentacji pytań Kandydatom, w celu prezentacji Kandydatów w Portalu, kontaktowania się z Kandydatami oraz w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Kandydatów w ramach rejestracji i w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 22. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem maila – iod@ora-warszawa.com.pl lub poczty tradycyjnej na adres al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa.
 23. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 6 ust 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody w celach i w zakresie każdorazowo wskazanym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit c tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit f w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach prawa (art. 16 c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze). Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 24. Dane Osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację Kandydata.
 25. Dane Osobowe chronione są zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich.
 26. W przypadkach i na zasadach określonych przez przepisy prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub przeniesienia swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody –  Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania.
 27. Administrator powierzył na podstawie umowy i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie Danych firmie home.pl S.A z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4.
 28. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
 29. Administrator stosuje i instaluje na urządzeniu Użytkownika pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności Portalu.
 30. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Portalu oraz zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.
 31. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu funkcjonowania Portalu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Portalu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 32. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, z wyłączeniem Materiałów i innych treści zamieszczonych przez Użytkowników, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 33. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 34. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, Usługami oraz Umową jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 35. Media społecznościowe. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o wydarzeniach, akcjach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Na naszej stronie znajdują się wtyczki Facebook, Twitter, LinkedIn. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera ww. wtyczki, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Facebook, Twitter oraz LinkedIn posiadają swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie Użytkownik powinien wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 36. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2020.

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA