Marta Tomkiewicz

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 3 stycznia 2013 r. prowadzę samodzielną praktykę adwokacką. Moja praktyka zawodowa koncentruje się wokół spraw karnych i rodzinnych. 

W 2016 roku zostałam wybrana Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2014 – 2016 byłam stałym protokolantem tego Sądu. 

Od 2017 roku jestem także członkiem Panelu Dyscyplinarnego I Instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej „POLADA”.

Od 2017 roku prowadzę wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i procedury karnej oraz z etyki. Prowadzę także szereg autorskich zajęć fakultatywnych dla aplikantów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Od stycznia 2020 roku jestem opiekunem I roku na aplikacji adwokackiej naszej Izby. 

W czerwcu 2019 roku wzięłam udział w szkoleniu „Train-the-trainer” w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT, dedykowanym dla obrońców w procesach karnych, które przeprowadzone zostało w Wilnie. 

Od 2016 r. jestem wpisana na listę prawników, współpracujących z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie i świadczących pomoc prawną obywatelom Włoch w Polsce. Posługuję się językiem angielskim i włoskim. 

Jestem także mediatorem przy Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. 

OSIĄGNIĘCIA:

W styczniu 2020 roku opracowałam (wraz z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską) pierwszy zbiór orzeczeń naszego Sądu Dyscyplinarnego z lat 2005 -2018. To wyjątkowa publikacja. Po raz pierwszy na rynku pojawił się zbiór zanonimizowanych tez orzeczniczych wraz z uzasadnieniami orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego I instancji największej Izby Adwokackiej w Polsce za okres aż 13 lat. Publikacja jest przydatnym narzędziem nie tylko dla pionu dyscyplinarnego, ale i aplikantów w procesie kształcenia zawodowego oraz praktyków.

Jestem autorką także innych publikacji z zakresu etyki i prawa karnego (m.in.: T. Wolfowicz, M. Tomkiewicz, „Ostrożnie z nadmierną prędkością” , Palestra nr 11-12/2009, s. 121 – 125; „National legislation for minors in conflict with the law” [w;] „European Comparative Analysis and Transfer of Knowledge on Juvenile Delinquency Forms”, European Dimension Project, June 2011; D. Orłowska, M. Tomkiewicz „Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów” [w:] „Odpowiedzialność dyscyplinarna” red. P. Skuczyński, P. Zawadzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 45 – 65; M. Tomkiewicz „Skodyfikowana etyka?”, miesięcznik Samorządu Studentów WPiA, nr 7/2008, s. 29).

W 2017 roku zostałam laureatką Nagrody Specjalnej Konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017, a w marcu 2020 r. uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej przyznano mi Odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Aktywność samorządowa: 

Szeroko angażuję się w działalność społeczną i samorządową. Jestem koordynatorką (wraz z adw. Karoliną Kuszlewicz) projektów edukacyjnych naszej Izby „Adwokaci na Pol’And’Rock Festiwalu” oraz na Festiwalu Open’er. W 2017 roku brałam udział w projekcie „Adwokaci na granicy” Brześć-Terespol, który ukierunkowany był na udzielenie wsparcia prawnego uchodźcom z Czeczenii. Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyłam w licznych symulacjach rozpraw sądowych, prowadzonych w celach edukacyjnych, a także w zbiórce środków przez Adwokacki Sztab na WOŚP. Od 2014 r. jestem członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Kandydując w 2016 r. na funkcję Sędziego Dyscyplinarnego w 2016 r. miałam pewne wyobrażenia o tym, czemu służyć ma postępowanie dyscyplinarne. Napisałam wówczas, że „Podejmując się pełnienia funkcji Sędziego Sądu Dyscyplinarnego naszej Izby chciałabym móc z Koleżankami i Kolegami współtworzyć właściwy i prawdziwy obraz naszej lokalnej społeczności adwokackiej”. Wraz z zakończeniem kadencji mogę napisać, że powyższe zapewnienie pozostaje aktualne. Swoją aktywnością samorządową i społeczną staram się wpływać na kreowanie profesjonalnego i równocześnie pozytywnego wizerunku adwokata. 

Jest dla mnie ważne, jak jesteśmy postrzegani w środowisku prawniczym oraz przez ogół społeczeństwa. Właściwe wykonywanie zawodu adwokata nie sprowadza się wyłącznie do znajomości prawa. Równie istotne znaczenie ma znajomość i stosowanie norm etyki adwokackiej. To etyka bowiem wskazuje nam wzorce zachowań w relacjach zawodowych, jak i koleżeńskich. Wykonując od kilku lat zawód adwokata zdaję sobie sprawę, że w praktyce stajemy przed trudnymi wyborami, które mogą wydawać się kontrowersyjne.

W interesie całego środowiska adwokackiego jest aby sąd dyscyplinarny, który jest przecież sądem koleżeńskim, kreował dobre wzorce postępowania. Po 4 latach pracy w sądzie dyscyplinarnym, gdzie miałam przyjemność sądzić w stałym składzie wraz z kolegami adw. Jackiem Kujawą i adw. Magdaleną Korol uważam, że rolą sądu i zasiadających w nich sędziów – adwokatów jest zdyscyplinowanie tych, którzy swoją postawą zaprzeczają ideom zawodu adwokata. Powinno się to odbywać przy zachowaniu wysokich standardów merytorycznych, w sposób profesjonalny, ale z zachowaniem zasad koleżeńskości. Natomiast reakcja dyscyplinarna powinna być adekwatna do skali zawinienia i okoliczności. 

Uwzględniając moją dotychczasową linię zawodową, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie mi kolejnego kredytu zaufania w nadchodzących wyborach samorządowych i rozważenie tym samym mojej kandydatury w wyborach na Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA