Maciej Marek Kamiński

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Jestem adwokatem od 2013 r. W swojej praktyce zawodowej prowadzę sprawy z zakresu sporów z szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym o ochronę dóbr osobistych, oraz prawa rodzinnego, zwłaszcza generujących silne konflikty rodzinne o dzieci i o majątek, w tym procesy rozwodowe oraz postępowania z zakresu alimentacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i podziału majątku. Prowadzę w imieniu klientów różnorodne postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi oraz obrony w sprawach karnych.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2005 r.). Ukończyłem  także Niestacjonarne Studia Doktoranckie o Profilu Ekonomiczno-Społecznym w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010 r.). Jestem też absolwentem Studium Prawa Rosyjskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2006 r.) – obecnie: Uczelnia Łazarskiego.

Od 2006 r. do 2009 r. byłem związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, w której odbyłem najpierw studencką praktykę zawodową, a następnie byłem zatrudniony na stanowisku prawnika praktykanta w zespołach: rozwiązywania sporów i arbitrażu, life science i postępowań regulacyjnych oraz własności intelektualnej. 

W okresie aplikacji adwokackiej, którą odbyłem pod patronatem adw. dr Marcina Radwan-Röhrenschefa w latach 2010 – 2013, byłem związany z kancelarią Röhrenschef, gdzie zdobyłem doświadczenie z zakresu postępowania cywilnego, w tym w sprawach gospodarczych, oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. 

Już jako adwokat, w latach 2013 – 2017, byłem związany z kancelarią adw. Ewy Milewskiej-Celińskiej, gdzie  zdobyłem doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego.

Od 2017 r. jestem związany z kancelarią Szmid Sander Adwokaci i Radcowie Prawni.

Jestem autorem licznych publikacji prasowych na temat postępowania cywilnego i samorządu adwokackiego a także autorem niektórych biogramów w Słowniku Biograficznym Adwokatów Polskich. 

Jestem pasjonatem historii adwokatury, kina, szachów i jazdy na rowerze. Jestem także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

OSIĄGNIĘCIA:

Już od czasów aplikacji adwokackiej zaangażowałem się w działalność na rzecz samorządu adwokackiego. Jako adwokat pełniłem bądź pełnię w samorządzie adwokackim następujące funkcje:

 • dwukrotnie – członka Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie;
 • członka Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA w Warszawie;
 • członka Komisji Integracji Środowisk Prawniczych przy ORA w Warszawie;
 • uprzednio przewodniczącego, a obecnie członka, Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy ORA w Warszawie, powołania której byłem pomysłodawcą;
 • dwukrotnie – w 2015 r. i 2017 r. – sekretarza w Prezydium Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • wykładowcy aplikantów adwokackich z zakresu historii adwokatury, a uprzednio także z zakresu etyki adwokackiej;
 • prowadzę ponadto zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów, organizowane przez ORA w Warszawie, w szczególności dotyczące prawa rodzinnego, w tym w szczególności – postępowań rozwodowych, dotyczących unieważnienia małżeństwa czy dotyczących kontaktów z dziećmi – a także np. postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska;
 • byłem projektodawcą uchwały przyjętej w 2014 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, w sprawie uczczenia pamięci adwokatów więzionych i zamordowanych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych;
 • jestem także członkiem kilku sekcji praktyków prawa przy ORA w Warszawie, w tym: Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego i  Sekcji Prawa Rodzinnego.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Niezależne sądownictwo dyscyplinarne to podstawa niezależnego samorządu adwokackiego. Obrona tej niezależności to dziś jedno z kluczowych wyzwań adwokatury i obowiązek także sędziów dyscyplinarnych. 

Sędziami sądu dyscyplinarnego powinni być adwokaci wierni wartościom i doświadczeni. Muszą też oni rozumieć dynamikę zmieniającej się rzeczywistości i kontekst społeczny w którym my jako adwokaci wykonujemy nasz zawód. 

Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym zaangażowanie na rzecz samorządu adwokackiego i dogłębna znajomość realiów jego funkcjonowania, a także wieloletnia codzienna aktywność w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej, przekładająca się na znajomość praktycznych problemów występujących przy wykonywaniu zawodu adwokata, tak w relacji adwokata z klientami, jak i sądami i kolegami – adwokatami –  uprawniają mnie do ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Moją pierwszą dewizą jako sędziego SD będzie sprawiedliwość, w którą głęboko wierzę.

Jestem gorącym zwolennikiem zbudowania nowoczesnej strony internetowej Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, celem całościowego zebrania bogatego orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych – tak Sądu Najwyższego, jak i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i izbowych sądów dyscyplinarnych – oraz literatury w tej dziedzinie, z zamiarem krzewienia postaw etycznych wśród adwokatów i zapobiegania deliktom dyscyplinarnym.

Oświadczam, że nie byłem nigdy karany karnie ani dyscyplinarnie i że nie toczyło się nigdy ani nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne.

Jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury chciałbym zaangażować się na rzecz:

 • unowocześnienia samorządu adwokackiego – przy pełnym poszanowaniu tradycji i zasad etycznych zawodu; 
 • przywrócenia samorządowi adwokackiemu jego niebywale ważnej roli polegającej na tworzeniu warunków ułatwiających adwokatom wykonywania zawodu;
 • powrocie do zasady, że to samorząd adwokacki ma być dla adwokatów a nie odwrotnie.

Wobec powyższego będę dążył m.in. do tego aby:

 • adwokatura rozpoczęła działania na rzecz zniesienia przez ustawodawcę zakazu wykonywania zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyjątkiem obron w sprawach karnych) – w chwili obecnej zakaz ten powoduje, że adwokaci są traktowani przez ustawodawcę zdecydowanie gorzej niż radcowie prawni, mimo iż oba zawody mają identyczne uprawnienia;
 • adwokatura podjęła działania na rzecz unowocześnienia i dostosowania do wyzwań współczesności Kodeksu Etyki Adwokackiej, którego niektóre rozwiązania – np. dotyczące zakazu reklamy i świetnie sprawdzające się w latach 70-ych czy 80-ych ubiegłego wieku – nie pasują do ery rewolucji technologicznej jaką obecnie przeżywamy – uważam, że adwokaci powinni mieć obecnie możliwość reklamowania się, oczywiście w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu;
 • adwokatura podjęła walkę o wyższe stawki dla adwokatów za sprawy z urzędu, walkę z nieuczciwą konkurencją różnego rodzaju nieprofesjonalnych podmiotów psujących rynek usług prawnych i utrudniających adwokatom prowadzenie działalności oraz walkę o wprowadzenie a następnie stopniowe rozszerzanie zakresu przymusu adwokackiego dla poszczególnych rodzajów spraw;
 • adwokatura zaczęła w sposób godny upamiętniać wybitne postaci i ważne wydarzenia ze swojej historii, które mogą stanowić wspólny mianownik i punkt odniesienia w zróżnicowanym środowisku adwokackim – w tym zakresie chciałbym doprowadzić m.in. do tego aby przyznano wreszcie pośmiertnie odznakę Adwokatura Zasłużonym wszystkim adwokatom więzionym i zamordowanym w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. 
Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA