Anna Czepkowska-Rutkowska

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Jestem adwokatem od 2000 roku, po aplikacji adwokackiej w latach 1995-1999 w ramach struktur warszawskiego samorządu adwokackiego. W latach 1996-2000 współpracowałam z kancelarią „Pociej, Dubois i Wspólnicy”, w latach 2000-2003 byłam wspólnikiem w kancelarii „Ufnal, Karnkowski i Partnerzy”. Następnie byłam współzałożycielką kancelarii „A.Czepkowska, A.Wesołowska. Kancelaria Adwokacka”, by od 2006 roku prowadzić indywidualną kancelarię adwokacką. Zajmuję się prawem cywilnym.

W pracę samorządu adwokackiego zaangażowałam się w 2006 roku kiedy to zostałam opiekunem jednej z grup pierwszego roku aplikantów adwokackich, wtedy też zaczęłam prowadzić zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Od tego momentu nieprzerwanie jestem wykładowcą na aplikacji adwokackiej a od 2009 roku rokrocznie uczestniczę też w komisjach powoływanych dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. 

Od 2008 roku biorę też udział w komisjach egzaminacyjnych, powoływanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, do przeprowadzenia kolokwiów i sprawdzianów w toku aplikacji adwokackiej a nadto jestem członkiem jury w Konkursach Krasomówczych.

Od 2013 roku jestem członkinią Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie a od lipca 2014 roku pełnię funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Jako Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odpowiadam za Referat Skarg Spraw z Wyboru, dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków zgłaszanych w trybie dostępu do informacji publicznej, sporządzanie protokołów z posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i ich anonimizację, nadzoruję i koordynuję sporządzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2014-2016 pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Majątku Nieruchomego Izby Adwokackiej w Warszawie; po tej dacie Komisja ta została zlikwidowana a jej zakres jej działania przyporządkowany w całości Sekretarzowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który od tego momentu zajmuje się sprawami nieruchomości posiadanych przez Izbę oraz przez Izbę najmowanych. 

W latach 2013-2020 byłam Przewodniczącą szeregu komisji powoływanych ad hoc przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie – poczynając od komisji powoływanych dla rekrutacji pracowników, dostawców usług, wyłonienia kontrahentów lub nabywców nieruchomości poprzez komisje, których zadaniem było wykonanie uchwał Zgromadzenia Izby (np. Zespołu powołanego ds. wykonania uchwały nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 maja 2017, tj. przeglądu kół i komisji działających przy ORA; Zespołu Wykonawczego do Realizacji Rozwoju Pokoi Adwokackich, powołanego w wykonaniu uchwały nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 maja 2017 ) lub zaleceń Komisji Rewizyjnej Izby (np. Zespołu powołanego w maju 2017 roku do opracowania koncepcji zarządzania nieruchomościami).

Będąc Sekretarzem, nadzoruję sprawy pracownicze osób zatrudnianych przez Izbę Adwokacką w Warszawie a nadto z ramienia pracodawcy wchodzę w skład Komisji Socjalnej, dystrybuującej środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dwukrotnie zostałam wybrana na delegatkę na Krajowy Zjazd Adwokatury: w 2013 i 2016 roku.

OSIĄGNIĘCIA:

Pełniąc funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie uporządkowałam sprawy pracownicze, doprowadzając do uporządkowania wszystkich umów o pracę, wprowadzenia zakresów  obowiązków dla każdego stanowiska, wdrożenia nowych regulaminów: Pracy i Wynagradzania. ujednolicenia siatki płac we wszystkich działach Biura. Z mojej inicjatywy wykonany został przegląd wszystkich stanowisk pracy w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod kątem spełnienia wymogów bhp i przeciwpożarowych a zalecenia pokontrolne niezwłocznie wdrożone. Powołana została firma pełniąca funkcję inspektora bhp, gdyż z uwagi na wielkość zatrudnienia jest to obligatoryjne. 

W 2020 roku kierowany przeze mnie Zespół, w skład którego wchodził przedstawiciel pracowników, dokonał wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczym Programem Kapitałowym, który obligatoryjnie Izba Adwokacka w Warszawie musiała w tym roku utworzyć.  

W okresie epidemii pomogłam opracować nowe zasady funkcjonowania Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, które mają na celu zminimalizowanie zachorowań w związku ze świadczoną na rzecz Izby pracą.

Jako Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nadzorowałam od początku do końca proces uregulowania stanu prawnego lokalu użytkowego przy ul. Grochowskiej 326 w Warszawie, który zakończył się potwierdzeniem tytułu prawnego Izby do ww. lokalu a następnie sprzedażą lokalu w przetargu.

Z racji pełnionej funkcji, nadzorowałam remonty biura w Alejach Ujazdowskich, które poprawiły komfort pracy oraz pozwoliły na efektywniejsze wykorzystanie zajmowanej powierzchni. Koordynowałam także remont nieruchomości stanowiącej własność Izby położonej przy ul. Lekarskiej 7, poczynając od przewodniczenia komisjom powoływanym dla wyboru wykonawcy i opracowanie projektu umowy, poprzez wybór inspektora nadzoru inwestorskiego aż do uczestniczenia w komisjach odbiorowych prac. Koordynowałam w porozumieniu z Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie prace wykończeniowe wnętrz i meblowanie, a następnie czuwałam nad wyegzekwowaniem praw Izby Adwokackiej w Warszawie z tytułu rękojmi i gwarancji.

Na potrzeby wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, którego jestem orędowniczką, opracowana została przy moim współudziale nowa struktura organizacyjna Biura Okręgowej Rady Adwokackiej; została też z mojej inicjatywy opracowana i wdrożona instrukcja kancelaryjna, porządkująca obieg dokumentów i pozwalająca na ich zgodne z prawem archiwizowanie oraz brakowanie. 

Wielokrotnie angażowałam się w prace Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, tworząc projekty uchwał, w tym Regulamin wyznaczania, zwalniania i wynagradzania zastępców adwokatów wykonujących zawód, niemających czasowo lub trwale możliwości wykonania zawodu oraz w przypadku skreślenia z listy adwokatów, a także – w wykonaniu zaleceń Komisji Rewizyjnej – uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na usługi i towary przez Izbę Adwokacką w Warszawie. 

W 2018 uhonorowana zostałam odznaką Adwokatura Zasłużonym.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Chciałabym móc kontynuować prace na rzecz samorządu adwokackiego albowiem pomimo ogromu wykonanej już pracy nadal jest wiele do zrobienia. 

Nadrzędnym celem jest wsparcie adwokatów i aplikantów adwokackich w ich codziennej pracy, ułatwienie im wykonywania zawodu. 

Na pewno kontynuacji wymaga proces unowocześniania struktur Biura Okręgowej Rady Adwokackiej – tak, by były w stanie nie tylko sprostać coraz nowym wymogom i to nie tylko wynikającym ze stale wzrastającej liczby adwokatów i aplikantów adwokackich, lecz przede wszystkich z potrzeby poszerzania zakresu spraw, które adwokat lub aplikant będzie mógł załatwić w Radzie zdalnie.  

Warto na nowo spojrzeć na doskonalenie zawodowe, oferowane przez Izbę, gdyż wydarzenia ostatnich miesięcy ujawniły potrzebę zarówno nowych form szkolenia, w większości zdalną, jak i nowych obszarów, w których zajęcia powinny być prowadzone, w szczególności umiejętności radzenia sobie z kryzysem, wypaleniem zawodowym, zagrożeniem epidemicznym.

Epidemia koronawirusa przewartościowała nasze oczekiwania jako społeczeństwa, zmieniły się nasze codzienne rytuały i nawyki, myślę zatem, że to dobry czas również na zweryfikowanie pól aktywności samorządu adwokackiego, a tym samym zmodyfikowanie struktury wydatków Izby. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA