Aleksander Krysztofowicz

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE, OSIĄGNIĘCIA

Jestem członkiem Izby od 2003 r. W 2007 r. zdałem egzamin adwokacki. W tym samym roku rozpocząłem pracę na rzecz samorządu adwokackiego jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. W 2013 r. Zgromadzenie powierzyło mi funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a następnie członkowie Rady wybrali mnie w skład Prezydium – na stanowisko Zastępcy Sekretarza. W 2016 r. Zgromadzenie zaufało mi ponownie. Ponownie powierzono mi stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Zajmowałem się koordynacją działań związanych z zagrożeniem naruszenia tajemnicy adwokackiej i zapewnianiu udziału przedstawiciela członka samorządu w trakcie czynności. Uczestniczyłem w wielu czynnościach procesowych (w tym długotrwałych przeszukaniach w kancelariach i domach rozpoczynających się o 6 rano) dotyczących członków Izby (także zatrzymanych) i podejmowanych próbach ich przesłuchania. Uczestniczyłem w rozprawach sygnalizując Sądowi obecność członka samorządu. W prawie każdym tygodniu spotykałem się z członkami Izby, co do których podejmowano próby przesłuchania lub zwolnienia z tajemnicy adwokackiej. 

Przez czas pełnienia powierzonych obowiązków zajmowałem się również prowadzeniem Referatu Spraw z Urzędu. W tym zakresie również referat skarg i wniosków. Za mojej kadencji powstał Regulamin przydzielania spraw z urzędu zapewniający ich transparentny przydział. Została również wprowadzona możliwość komunikowania się z referatem skarg elektronicznie. 

Koordynowałem wdrożenie oraz funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję Naczelną Radę Adwokacką w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wraz z adw. Tomaszem Korczyńskim od lat zajmuję się organizacją Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie oraz ślubowania aplikantów adwokackich i adwokatów. Na skutek naszych działań głosowania od 2014 r. odbywają się w formie elektronicznej. Od kwietnia 2020 r. pracuję nad organizacją zgromadzenia Izby w formie zdalnej lub półzdalnej.

Razem z adw. Jakubem Jacyną prowadziłem bieżące rozmowy i negocjacje z wynajmującym powierzchni na potrzeby szkolenia aplikantów adwokackich przy ul. Bobrowieckiej 9, które w czasie pandemii doprowadziły do znaczącej obniżki opłat za wykorzystywanie budynku A1.

Z ramienia Rady pilotuję razem z Dziekanem – adw. Mikołajem Pietrzakiem projekt Sekcji Prawa i Postępowania Karnego „Dostęp do adwokata” mający na celu powiadamianie adwokatów o zatrzymaniach, prowadzonych czynnościach w ramach naszej Izby i ułatwienie adwokatom realizacji odpłatnego świadczenia pomocy prawnej dla zatrzymanych.

Koordynowałem bieżącą korespondencję z sądami i innymi instytucjami w zakresie ich bieżącego funkcjonowania i utrudnień dla członków Izby. 

Jestem Przewodniczącym Komisji ds. regulaminów i procedur przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Członkiem Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej, a także Komisji ds. Informatyzacji. 

Brałem udział w pracach nad zmianami Regulaminu organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich, które pozwoliły na rozpoczęcie działalności Sekcji Praktyków Prawa – przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 15 stycznia 2016 r. 

Jestem autorem wielu projektów stanowisk Okręgowej Rady Adwokackiej, w tym opinii dot. projektów prezydenckich dot. zmian ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa czy stanowiska dot. zawieszania adwokatów przez Prokuratorów w czynnościach zawodowych i innych.

Brałem udział i organizowałem z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pomoc prawną dla czeczeńskich uchodźców w Terespolu 17 marca 2017 r. w grupie 17 członkiń i członków Izby Adwokackiej w Warszawie. 

W dniu 21 kwietnia 2018 r. otrzymałem z rąk Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli odznakę „Adwokatura Zasłużonym”. Tego samego dnia dowiedziałem się, że zostanę ojcem.

Plany na przyszłość:

  • Zwiększenie ochrony tajemnicy adwokackiej, w tym koordynacja zespołu adwokatów gotowych do natychmiastowego działania w przypadku odbywanych czynności procesowych z udziałem członka Izby. #jestesmyztoba
  • Efektywne zakończenie pracy nad projektem „Dostęp do adwokata”. Wdrożenie tego projektu jest kluczowe dla zabezpieczenia gwarancji procesowych obywateli.
  • Poszukiwanie nowej siedziby dla szkolenia aplikantów adwokackich w nowej lokalizacji spełniającej wszystkie wymogi i standardy nowoczesnego szkolenia. Takie miejsce mogłoby również być bazą dla szkoleń odbywanych w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego czy sekcji praktyków prawa.
  • Zwiększenie efektywności Biura Okręgowej Rady Adwokackiej i dalsza jego profesjonalizacja. Przez ostatnie cztery lata udało się znacznie usprawnić pracę Biura. Należy kontynuować zatrudnianie kompetentnych osób i podnosić ich kwalifikacje. Regularne ewaluacje pracowników. Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej jest często pierwszym kontaktem w sprawie adwokata. Zakończenie pracy nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów i profesjonalna kadra pozwolą na szybkie reakcje i odpowiednie załatwienie sprawy. Jestem w Biurze prawie codziennie i je znam. 
  • Kontynuowanie prac nad informatyzacją posiedzeń Prezydium i Rady Adwokackiej. Jak najszybsze udostępnianie dokumentów powstałych w ramach posiedzeń w Panelu Adwokata – w tym uchwał indywidualnych osobom bezpośrednio zainteresowanym. Najważniejsze, aby osoba zainteresowana działaniem Okręgowej Rady Adwokackiej bez zbędnej zwłoki otrzymała informację na jakim etapie jest jej sprawa i jakie decyzje są podejmowane. 
  • Kontynuowanie prac nad utworzeniem sklepu internetowego z odzieżą i akcesoriami z logo Izby w ramach Fundacji Adwokatury Warszawskiej.
  • Skatalogowanie i utworzenie przejrzystej przeglądarki uchwał i stanowisk Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, które niejednokrotnie dotyczą wykonywania zawodu.

Nie jestem karany dyscyplinarnie, ani nie toczy się wobec mnie takie postępowanie. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA