Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6043
Agnieszka Helsztyńska | Wybory Adwokackie 2021

Agnieszka Helsztyńska

Kandydat na funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację adwokacką odbywałam w Warszawie pod patronatem adwokata Tadeusza Wolfowicza. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie karnym. Prowadzę rozległa praktykę zawodową w ramach indywidualnej praktyki i we współpracy z kancelarią Hoffman i Wspólnicy. Zawsze znajduję czas na działalność pro publico bono w ramach której między innymi: Reprezentuję przed ID SN sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, których dotykają represje za próby implementacji orzeczenia TSUE. Jestem obrońcą protestujących przeciwko covidowym obostrzeniom gospodarczym. Czynnie uczestniczę w zawiązanej podczas Tęczowej Nocy Obrońców 7 sierpnia br. oddolnej inicjatywie adwokackiej niesienia pomocy zatrzymanym osobom ze środowiska LGBTQ+ oraz protestującym w ramach Strajku Kobiet, a także reprezentuję mieszkańców Szklanego Domu, w którym zorganizowano przedstawienia „Dziady”, „Mefisto” oraz koncert Stanisława Sojki, co spotkało się z niezasadną reakcją władzy.  Wyznaję przekonanie, że odwaga jest zaraźliwa a walka o bliskie nam ideały uskrzydla i przynosi nadzieję na lepsze jutro. Jestem pasjonatką trudnych kazusów i spraw beznadziejnych.

OSIĄGNIĘCIA:

Społeczność adwokacka dotychczas dwukrotnie w roku 2013 oraz 2016 obdarzyła mnie zaufaniem, powierzając mi funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. 

W upływającej kadencji jestem przewodniczącą składu z dr. adw. Karolem Pachnikiem oraz adw. Piotrem Bednarkiem. Wśród wielu wydanych przez nas orzeczeń są dwa szczególnie ciekawe, które wywarły wpływ na całą Adwokaturę. 

Uniewinnienie adwokata – członka zarządu spółki 

Pierwsze z nich to orzeczenie uniewinniające adwokata, wobec którego sformułowano zarzut w oparciu o § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – ówcześnie zakazującego adwokatom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach. Krytyka wskazanego przepisu oraz sygnalizacja, że jego brzmienie po zmianach jest wewnętrznie sprzeczne, przyczyniły się do długo wyczekiwanej nowelizacji. Regulacja w nowym kształcie otworzyła przed adwokatami nowe możliwości działania.

Pytania prejudycjalne do TSUE przełomowe dla sądów dyscyplinarnych w UE

Drugie z naszych orzeczeń, które chciałam tu wyróżnić, to rozpoznanie odwołania od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego, na kanwie którego, jako referentka, sformułowałam pytania prejudycjalne do TSUE, zawisłe za sygn. akt C-55/20, których pośrednim efektem może być m.in. potwierdzenie statusu naszego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie jako sądu krajowego w rozumieniu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji zagwarantowanie uprawnienia do zadawania pytań także innym adwokackim sądom dyscyplinarnym. 

Nasza decyzja o zadaniu pytań prejudycjalnych podyktowana była dążeniem do zapewnienia adwokatom rzetelnego postępowania dyscyplinarnego – w sytuacji zagrożenia niezależności sądownictwa dyscyplinarnego w obliczu uchwały, zapadłej 27 listopada 2019 r. w ID SN (sygn. akt II DSI 67/18), przełamującej dotychczasową, ugruntowaną linię orzeczniczą Izby Karnej SN, dotychczas właściwej do rozpoznawania kasacji. 

Naszym zdaniem adwokat nie może obawiać się, że postępowanie, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Adwokaturze się zakończyło, będzie kontynuowane, wedle uznania Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, przed ID SN, której bezstronność i niezależność została zakwestionowana w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz w wyroku SN z 5 grudnia 2019 r., a także była przedmiotem uchwały składu połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. 

Od chwili zadania pytań nasz skład podlegał ostrej krytyce, która w miarę upływu czasu i zajmowania stanowisk przez kolejne autorytety polskie i europejskie, w znacznym stopniu zanikła.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Moja wizja Sądu Dyscyplinarnego to wizja sądu koleżeńskiego, transparentnego, profesjonalnego, opartego o mediację i dobrze zorganizowanego od strony administracyjnej. 

Pion dyscyplinarny to nie tylko miejsce, gdzie wydaje się orzeczenia, ale również miejsce, gdzie powinniśmy otrzymać wsparcie czy poradę, kiedy napotykamy na wątpliwości związane z etyką zawodową (helpdesk dyscyplinarny). Choć mamy wspaniałą i bogatą tradycję orzeczniczą, dynamika dzisiejszych czasów nieustannie stawia przed nami coraz to nowe dylematy etyczne. 

Chciałabym, aby Sąd Dyscyplinarny stał się platformą wymiany doświadczeń i tworzenia dobrych praktyk przez nas wszystkich. 

Takie właśnie miejsce chciałabym, wraz z sędziami, tworzyć. 

Sąd koleżeński – przyjazny stronom 

Sąd dyscyplinarny nie jest sądem państwowym, choć posiada pewne podobne atrybuty i stosuje odpowiednio te same przepisy k.p.k., co sąd karny. Jest sądem koleżeńskim. Wszyscy adwokaci jesteśmy w nim u siebie, traktujemy się z szacunkiem, z uwagą wysłuchujemy siebie nawzajem. Niezależnie od roli, jaką przychodzi nam pełnić podczas rozprawy dyscyplinarnej – sędziego, rzecznika, obwinionego, jego obrońcy, a czasem świadka, wszyscy jesteśmy sobie równi i podlegamy tym samym zasadom etyki adwokackiej. Tylko znając specyfikę naszego zawodu, można przyłożyć odpowiednią miarę do okoliczności będących przedmiotem oceny. Z tych względów należy uczynić wszystko, by sądownictwo dyscyplinarne nie zostało Adwokaturze odebrane.

Transparentność 

Rozdział władzy wykonawczej od sądowniczej, o który tak walczę broniąc Sędziów represjonowanych na skutek zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest równie ważny na szczeblu samorządowym. Dlatego jestem wolna od jakiejkolwiek zależności od osób ubiegających o stanowisko Dziekana ORA czy Prezesa NRA. 

Dostrzegam pilną potrzebę podkreślenia służebnej roli Prezesa Sądu, będącego jedynie pierwszym wśród równych, organizatorem pracy Sądu i koordynatorem transparentnych oraz zrozumiałych dla wszystkich działań, podejmowanych w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Wierzę, że Prezes SD, jako gwarant niezależności i niezawisłości sędziów SD oraz jako ważny organ w budowaniu społecznego zaufania do naszego zawodu powinien być wolny od jakichkolwiek wpływów i skoncentrowany na zapewnieniu efektywności orzeczniczej.  

Mediacja dyscyplinarna 

W wielu sprawach dyscyplinarnych postępowanie mogłoby się zakończyć ugodą, gdyby strony dostały odpowiednie, profesjonalne wsparcie. Porozumienie umożliwiające rozwiązanie sporu wywołanego deliktem niesie same korzyści – dla pokrzywdzonego, obwinionego oraz Adwokatury. 

Przy ORA działa prężnie Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Lista adwokatów mediatorów jest imponująca i ciągle rośnie. Życzyłabym sobie ścisłej współpracy Centrum Mediacji z Sądem Dyscyplinarnym i znacznego poszerzenia korzystania z mediacji w naszym postępowaniu.

Losowanie składów

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (obwieszczenie NRA z 21 stycznia 2017 roku) w § 4 ust. 1 pkt 3 stanowi, że Prezes SD wyznacza sędziów powołanych do orzekania w sprawie, w tym przewodniczącego składu i sprawozdawcę, mając na uwadze zapewnienie rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki oraz równomierne obciążenie sprawami składów sądu. Moim zdaniem Prezes SD kompetencję tę powinien wykonywać w sposób transparentny, wyłącznie poprzez system losowania składów sędziowskich. 

Szybka ścieżka orzecznicza dla spraw zagrożonych przedawnieniem

Przedawnienie sprawy dyscyplinarnej to porażka całego pionu dyscyplinarnego. By mu przeciwdziałać, należy wprowadzić kontrolkę przedawnień, w której w chwili wpłynięcia sprawy do sądu odnotowywany byłby jego termin. Dodatkowo termin ten wpisywany powinien być na obwolucie akt. Dla spraw zagrożonych przedawnieniem (takich, w których postępowanie przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym trwało bardzo długo z uwagi na obszerność materiału dowodowego lub wielość świadków) należy opracować szybką ścieżkę orzeczniczą, to znaczy zapewnić pierwszeństwo ich rozpoznania przed innymi sprawami, a także możliwość wyznaczania rozpraw dzień po dniu, tylko w celu rozpoznania jednej sprawy. 

Informatyzacja

Digitalizacja akt, stworzenie strony internetowej Sądu Dyscyplinarnego oraz portalu orzeczeń, a także platformy porozumiewania się sędziów między sobą i z sekretariatem SD jawią się dziś jako niezbędne dla zapewnienia sprawnego i efektywnego sądownictwa dyscyplinarnego. 

Strona internetowa powinna być wizytówką Sądu Dyscyplinarnego i umożliwiać uzyskanie podstawowych wiadomości o pracy Sądu, urzędowaniu sekretariatu, aktach prawnych znajdujących zastosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym etc.

Portal orzeczeń powinien zawierać wszystkie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego, w wersji zanonimizowanej. Aktualnie zdarza się, że strony zwracają się do Prezesa SD w drodze dostępu do informacji publicznej celem uzyskania zanonimizowanych niepublikowanych orzeczeń, których sygnatury są powoływane w pismach procesowych, artykułach naukowych, orzeczeniach SN. Także sędziowie SD nie mają wglądu w rozstrzygnięcia zapadłe w podobnych sprawach. Ostatnio powstała doskonała publikacja koleżanek Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej i Marty Tomkiewicz. Wydaje się jednak, że wiedza o postępowaniach dyscyplinarnych powinna być szerzej rozpropagowana, tak by zainteresowane osoby – aplikanci adwokaccy, adwokaci, dziennikarze i inni mogli z orzeczeń czerpać informacje, jak zastosowane zostały w praktyce obowiązujące adwokatów normy etyczne. 

Rzecznik prasowy

Organizacja pracy Sądu Dyscyplinarnego wymaga stworzenia klarownych zapisów zasad jego funkcjonowania, by usprawnić pracę i ułatwić kontakt wszystkich osób zaangażowanych w postępowania dyscyplinarne, a także zainteresowanych zapadającymi rozstrzygnięciami. Regulamin pracy sekretariatu SD i wybór spośród orzekających sędziów osoby sprawującej funkcję Rzecznika Prasowego SD mogłyby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Kontakty z mediami są niezwykle wrażliwą materią i powinna być za nie odpowiedzialna jedna osoba, stosująca jednolity standard doboru informacji podlegających ujawnieniu. Z uwagi zaś na niezależność i niezawisłość SD od ORA nie jest wskazane, by funkcję rzecznika prasowego obu tych organów sprawowała jedna osoba.

Chciałabym podkreślić rolę Sądu Dyscyplinarnego jako sądu koleżeńskiego, skoncentrować się na budowaniu zespołu nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę sędziom dyscyplinarnym i pracownikom sekretariatu, adwokatom umożliwiających zapoznanie się z orzecznictwem, a stronom – swobodny dostęp do akt sprawy.

Przyjmijcie proszę moją kandydaturę z życzliwością, a jeśli przedstawiona przeze mnie wizja Sądu Dyscyplinarnego jest Wam bliska, oddajcie proszę na mnie swój głos w zbliżających się wyborach.  

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA