Adriana Gostępska

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, następnie zdałam egzamin zawodowy i uzyskałam tytuł adwokata. Studiowałam także na wydziale prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Jestem absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Na co dzień zajmuję się problematyką prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów budowlanych opartych na warunkach FIDIC. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 

OSIĄGNIĘCIA:

Jestem autorką szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, budowlanego oraz zamówień publicznych (publikacje w czasopismach branżowych: „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, „Kwartalnik Prawo Budowlane”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, w okresie aplikacji w „Młodej Palestrze”). Występowałam jako prelegent oraz prowadziłam szkolenia m. in. z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz umów o roboty budowlane. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej byłam aktywnym samorządowcem. Uczestniczyłam w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez warszawski samorząd adwokacki, będąc także ich współorganizatorem. 

Najważniejsze przykłady mojej aktywności na rzecz warszawskiego samorządu adwokackiego:

  • Zastępca Współprzewodniczących Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, której celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w dziedzinie prawa zamówień publicznych;
  • Członek Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (m. in. pielęgnowanie pamięci historycznej o adwokatach i aplikantach adwokackich poległych podczas II wojny światowej oraz adwokatach szczególnie zasłużonych, pełnienie służby w poczcie sztandarowym Izby Adwokackiej w Warszawie, w tym udział w uroczystościach państwowych i samorządowych z udziałem pocztu sztandarowego);
  • Członek Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (m. in. współorganizowanie Integracyjnego Pikniku Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, udział w projekcie „Adwokat przydaje się w życiu” poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej dla młodzieży szkolnej);
  • Redaktor „Młodej Palestry” – czasopisma aplikantów adwokackich, gdzie przez cały okres odbywania aplikacji adwokackiej byłam odpowiedzialna za dział „Etyka i inne” (m. in. koordynacja publikowania artykułów w czasopiśmie, publikowanie i recenzowanie tekstów, kontakt z recenzentami);
  • Członek Koła Młodych Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dodatkowo aktywnie wspieram działalność Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Kandydując na sędziego Sądu Dyscyplinarnego przyświeca mi myśl, że sądownictwo dyscyplinarne jest fundamentem samorządu adwokackiego. Stoi ono na straży dobrego imienia adwokata jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego w interesie publicznym i dla jego ochrony. Bez rzetelnego, sprawnego i niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego adwokatura nie będzie w stanie poprawnie pełnić swojej roli w systemie ochrony prawa, a w szczególności ochrony praw człowieka. Dynamiczne zmiany w społeczeństwie kreują coraz to nowe zachowania poddawane następnie osądowi dyscyplinarnemu, który wymaga oprócz merytorycznej oceny także świeżego spojrzenia. Kandydat na sędziego powinien reprezentować sobą odpowiednie postawy i wartości. Głęboko wierzę, że moje dotychczasowe zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu adwokackiego oraz znajomość zasad jego funkcjonowania, a także wartości i standardy, którymi kieruję się na co dzień przy wykonywaniu mojej pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym, pozwalają mi ubiegać się o tę funkcję oraz pomogą zagwarantować uczciwe i sprawiedliwe sądownictwo dyscyplinarne. 

Jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury chciałabym przyczynić się do unowocześnienia zawodu adwokata przy jednoczesnym pielęgnowaniu wspaniałej historii i tradycji adwokackiej, wzmocnić jego dotychczasową pozycję oraz skupić działalność samorządu na niesieniu realnej pomocy dla adwokatów poprzez poprawę warunków wykonywania zawodu. Głos Adwokatury powinien mocniej wybrzmieć jako głos ekspertów w procesach legislacyjnych, a prestiż zawodu musi zostać odbudowany.

Oświadczam, że nie byłam nigdy karana dyscyplinarnie, nie toczyło się ani nie toczy przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA