Tomasz Wiliński

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Wspólnik i założyciel adwokackiej spółki WILIŃSKI LEGAL Kancelaria adwokacka Tomasz Wiliński sp.k. Fundator Fundacji White Red i Europejski Instytut Praw Człowieka, Procesualistyki i Karnistyki w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych Prawo Lotnicze Uczelni Łazarskiego, studiów podyplomowych Prawo Rosyjskie w Instytucie Prawniczym w Sankt Petersburgu i Uczelni Łazarskiego, studiów podyplomowych MBA Energetyka Uczelni Łazarskiego, studiów podyplomowych Marketing w sporcie na ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu. 

Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, praw człowieka, prawa sportowego i prawa rynków sztuki.

Członek Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Koła Prawników Zagranicznych przy ORA w Warszawie, Polskiego Klubu Lotniczego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, ECBA (European Criminal Bar Association) z siedzibą w Londynie, The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) z siedzibą w Londynie, The Defence Extradiction Lawyer’s Forum (DELF), Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Adwokackiego DEFENSOR IURIS.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu edukacyjnego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieciaki, adwokat kto to taki?”. Aktywnie prowadzi edukację prawną zarówno w ramach projektów organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie jak również przez inne podmioty. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w 2017 roku.

OSIĄGNIĘCIA:

Zwycięzca nagrody głównej ADWOKAT DEFENSOR w ramach plebiscytu Stowarzyszenia Adwokackiego DEFENSOR IURIS w 2020 roku. 

Czynny uczestnik licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji prawniczych.

Pomysłodawca i koordynator projektu edukacyjnego „Dzieciaki, adwokat kto to taki?” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonym pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. 

Pełnomocnik i uczestnik grupy roboczej w zakresie opracowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi tymczasowej procedurę dotyczącą tymczasowej i minimalnej bioasekuracji w związku z występowaniem ognisk „ptasiej grypy” przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji. W skład grupy wchodzili przedstawiciele organizacji branżowych, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Głównego Lekarza Weterynarii, Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Stały przedstawiciel związków hodowców i producentów gęsi na posiedzeniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aktywny adwokat w oddolnych inicjatywach pro bono.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

LEGISLACJA 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką powinna aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych dotyczących spraw adwokatury i samych adwokatów. Adwokatura powinna przygotowywać projekty aktów prawnych jej dotyczących i skutecznie je lobbować. 

Konieczne do wprowadzenia zmiany dotyczące adwokatury:

 1. Umożliwienie adwokatom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z wyjątkiem spraw karnych,
 2. Całkowite wyeliminowanie możliwości zwolnienia lub wystąpienia o możliwość zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej w prawie o adwokaturze, kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania cywilnego,
 3. Wprowadzenie ustawowego obowiązku zawiadomienia i  uczestnictwa przedstawicieli właściwej rady adwokackiej we wszystkich przypadkach, w których organy ścigania podejmują czynności przeszukania w lokalach zajmowanych przez adwokatów lub aplikantów adwokackich,
 4. Zniesienie zakazu reklamy dla adwokatów,
 5. Realne podniesienie wynagrodzeń adwokatów w sprawach prowadzonych z urzędu z uwzględnieniem możliwości etatowego zatrudnienia adwokatów wyrażających chęć prowadzenia wyłącznie spraw z urzędu,
 6. Wprowadzenie przymusu adwokackiego dla osób zatrzymanych, sprawach prowadzonych przed Prokuraturą Okręgową, Prokuraturą Regionalną, Prokuraturą Krajową, Sądami Okręgowymi i Sądami Apelacyjnymi.

SPRAWY ŚRODOWISKA ADWOKACKIEGO

 1. Zwolnienie ze składek adwokackich w trakcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego dla adwokatów i aplikantów adwokackich,
 2. Zwolnienie ze składek adwokackich adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu przez okres 2 lat,
 3. Utworzenie żłobka/przedszkola środowiskowego ułatwiającego adwokatom połączenie macierzyństwa/tacierzyństwa z wykonywaniem zawodu,
 4. Aktywna promocja społeczna zawodu adwokata,
 5. Walka z nieuczciwą konkurencją i dyskryminacją adwokatów,
 6. Zorganizowanie biura co-workingowego dla adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu oraz możliwość wynajmu gabinetów do pracy i spotkań z klientami,
 7. Obniżenie składek dla patronów,
 8. Wsparcie inicjatyw oddolnych adwokatów,
 9. Współpraca z zewnętrznymi partnerami i podmiotami oraz zagranicznymi radami adwokackimi i organizacjami adwokackimi,

PROJEKTY EDUKACYJNE

Rozwijanie projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, przedsiębiorców i seniorów realizowanych zarówno przez Okręgową Radę Adwokacką, ale również we współpracy z innymi podmiotami realizującymi prawnicze projekty edukacyjne. Edukacja prawnicza jest najlepszą formą promocji i przywracającą prestiż zawodu adwokata. 

REKLAMA

Ważnym zadaniem dla samorządu jest reklama zawodu adwokata we wszystkich dostępnych nośnikach informacji. Utarte w społeczeństwie przekonanie, że adwokaci to głównie obrońcy wymaga zmiany i to rolą samorządu jest promocja adwokatów dla biznesu.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA