Roland Szymczykiewicz

Kandydat na funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

 1. Prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej w Warszawie od 2011
 2. Pełnienie funkcji nauczyciela akademickiego od 2008 roku, od 2016 w Instytucie Prawa na UKSW (Katedra Postępowania Karnego)
 3. Pełnienie funkcji wykładowcy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

OSIĄGNIĘCIA:

skuteczne godzenie pracy adwokackiej z pracą naukową (autorstwo ponad 30 publikacji) 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Warszawska adwokatura, w tym nasza ORA przeżywa poważny kryzys. 

Zostawmy z boku marketing, PR i wszelkie tanie (?) sztuczki z magicznymi hasłami wyborczymi. Za poważna sprawa, za wysoka stawka.  To, czego potrzebuje adwokatura to po prostu: NOWE TWARZE, świeży zapał i zaangażowanie.  

Startuję, bo chcę niezbędnych zmian. Zapraszam do zapoznania z moim programem, jego założenia są następujące:

Po pierwsze,  ORA musi być bliżej realnych problemów, trudności i bolączek adwokatów i aplikantów adwokackich. Musi być bardziej przyjazna, nowoczesna. Powinna być postrzegana jako instytucja otwarta, dedykowana do reprezentacji interesów środowiska i gotowa aktywnie i efektywnie działać. 

Dla realizacji w/w celu proponuję:

a) przeprowadzenie konsultacji z środowiskiem („burzy mózgów”) na temat palących (a stałych) problemów praktycznych, której efektem powinno być ich spisanie i podjęcie praktycznych działań (wystosowanie pism, petycji, petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., zaaranżowanie spotkań z odnośnymi podmiotami decyzyjnymi). 

W nawiązaniu do powyższego punktu proponuję przeprowadzenia szczególnej „akcji” o roboczej nazwie „ANTY-COVID” mającej na celu przejrzenie obowiązujących przepisów (zwłaszcza regulaminów sądów i prokuratur) pod kątem podjęcia próby wytknięcia i doprowadzenia do usunięcia lub modyfikacji licznych utrudnień wprowadzonych pod hasłem ochrony przed COVID-19 (np. różne dopuszczalne liczby osób w czytelniach, czas oczekiwania na akta etc.), które nie są niezbędne (przy poszanowaniu powagi problemu)

b) założenie specjalnego adresu e-mail do zgłaszania indywidualnych praktycznych problemów i trudności wymagających zainteresowania Rady związanych z wykonywaniem zawodu. 

c) Rada powinna samodzielnie (oraz/lub w współpracy z NRA) dokonać przeglądu obowiązujących regulacji pod kątem sformułowania postulatów zmian legislacyjnych mających ułatwić, usprawnić pracę adwokatów jako profesjonalnych pełnomocników/obrońców.

W szczególności należy inicjować i popierać zmiany przepisów dotyczących prowadzenia „urzędówek”  w zakresie wysokości, sposobu i częstotliwości wypłat, wysokości wynagrodzeń. Należy zmierzać do ujednolicenia stawek, większej ich przejrzystości.

Z niesionej pomocy/sposobu rozwiązywania problemów opisanych w pkt. A, B i C Rada powinna rozliczać się corocznie w formie publikowania „białej księgi” wskazującej na rodzaj problemów, którymi się zajmowała: jakie były, czy i jak je rozwiązano, których nie rozwiązano (i ewentualnie, jeśli wiadomo, dlaczego nie). 

d) Należy usprawnić komunikację z środowiskiem, by adwokacki przestali być tylko odbiorcą komunikatów, ale mogli zabierać głos w ważnych sprawach, przede wszystkim prowadzić dyskusję (do rozważenia czy w formie dedykowanej aplikacji, czy forum) przy korzystaniu z własnego zaplecza technicznego (a nie popularnych aplikacji, której wielu, z różnych powodów, nie ma). Częstsze powinny być ankiety.

e) strona internetowa ORA powinna być przebudowana i zawierać zakładkę o roboczym tytule „niezbędnik adwokata” zawierającym informacje i dane przydatne na co dzień przy wykonywaniu zawodu (np. nr kont sądów, nr kont na opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, wykaz właściwości instancyjnej sądów okręgowych, zebranie w jednym miejscu spisu sądów (z informacją czy mają pokoje adwokackie) i prokuratur podlegających pod obszar ORA z wyróżnieniem telefonów do BOI i czytelni sądów etc.) 

f) należy wprowadzić większą przejrzystość działań ORA, przykładowo w zakresie:

  • bieżącej informacji o podejmowanych poważniejszych decyzjach finansowych (aby aktualne były dane: czemu i po co dany wydatek ma być poniesiony)
  • dostępności protokołów z posiedzeń ORA (aby skończyć domysły i spekulacje internetowe, kto i co powiedział, dlaczego zagłosował w dany sposób). Należy rozważyć możliwość transmisji obrad „online” (z wyłączenie spraw osobowych i spraw, które z uwagi na delikatny charakter nie powinny być upublicznione)
  • ujawnienia sposobu przydzielania urzędówek w sprawach cywilnych („jak to działa?” jaka jest metodologia doboru pełnomocników do danej sprawy)
  • należy udoskonalić kwestię zgłaszania chęci prowadzenia urzędówek oraz usprawnić możliwość rezygnacji z nich, zawieszenia ich przyjmowania (kwestia terminu prowadzenia ankiety i skutków jej wypełnienia)

g) Rada samodzielnie (lub w współpracy z NRA) powinna stworzyć cykl specjalnych, „branżowych” praktycznych książek o metodologii wykonywania zawodu (takie podręczne know-how), począwszy od opracowania o metodologii prowadzenia spraw z urzędu (w tym przede wszystkim spraw związanych z kosztami, ich rozliczaniem, obliczaniem, zaskarżaniem) 

h) należy dążyć do tego, aby jak najwięcej spraw (osobowych i innych) można było załatwić w formie internetowej  (cyfrowej), maksymalnie ułatwić wszystkie wymagającego osobistego odbioru (np. rozpoczynający wykonywanie zawodu adwokacki powinni mieć bardziej przyjazne, niż chociażby pory odbioru legitymacji, które obecnie wydawane są w godzinach 15:30-16:30 w siedzibie ORA)

i) w ramach budowania więzi wspólnoty adwokackiej należy dążyć do zawiązania współpracy z licznymi partnerami i podmiotami zewnętrznymi skutkującej na szerszą niż dotychczas skalę ofert dedykowanych adwokatom (np. samochodów, komputerów etc.), w tym również kart z zniżkami na cele sportowe oraz zniżek na cele kulturalne 

Po drugie, Rada powinna starannie i skrupulatnie wykonywać swoje ustawowe i samorządowe zadania, w szczególności należy w dalszym ciągu stać na straży tajemnicy adwokackiej: kontynuować politykę ochrony adwokatów przed próbami obejścia tajemnicy zawodowej w drodze przesłuchań etc.  Rada nie może jednak wychodzić poza swoje ramy i kompetencje:

– nie powinna prowadzić żadnych działań o charakterze czysto politycznym, agitować za daną partią czy poglądami. Siłą adwokatury jest jej różnorodność. 

– oceny rozwiązań prawnych powinny być dokonywane z zachowaniem obiektywizmu i wyłącznie w zakresie przedmiotu analizy

– nie powinny być prowadzone zbiorowe akcje typu „pro bono” bo w jej ramach często pomoc dostają podmioty i osoby, które stać wynająć fachowego pełnomocnika/obrońcę na warunkach rynkowych, a nadto w społeczeństwie potencjalnie wyrabia się pogląd, że za usługi adwokackie nie  trzeba płacić  

Po trzecie,  należy dalej udoskonalać możliwości i ofertę samodoskonalenia zawodowego

Po czwarte,  ORA nie jest organizacją społeczną, kulturalną czy sportową, w związku z tym wydatki na te cele powinny być starannie dobierane, tak aby korzyść z finansowania płynęła do najszerszej grupy osób, a nie tylko do nielicznych. Środowisko powinno mieć wpływ na rodzaj wydatków i ich cel.

Po piąte, korzystając z aktualnych narzędzi należy znacząco poprawić jakość kształcenia aplikantów adwokackich. W tym celu należy:

– udoskonalić system ocen pracy wykładowców przez aplikantów, albowiem nie każdy znakomity praktyk jest znakomitym dydaktykiem (sugeruję obowiązkowe i anonimowe ankiety)

– wzmocnić narzędzia motywacyjne, jakimi mogą posługiwać się wykładowcy (kwestia wystawianych ocen, skutków nie oddawanych prac domowych etc.)

– wzmocnić system weryfikacji wiedzy aplikantów (więcej pism, prac domowych, kolokwia, egzaminy końcowe)

– wzmocnić nacisk na przekazywanie umiejętności praktycznych i praktyczny wymiar zajęć

– ulepszyć jakość i model zajęć przygotowujących do egzaminu adwokackiego  

Ponadto należy w współpracy z NRA dokonać rewizji sylabusów, aby wyeliminować zajęcia zbędne, które dotyczącą wiedzy teoretycznej i wiedzy przekazywanej na studiach lub są za wysoce specjalistyczne by dotyczyć wszystkich (względnie prowadzić takie zajęcia jako nieobowiązkowe)

Po szóste, w zakresie zajęcia stanowiska co do spraw dotyczących całego środowiska adwokackiego uważam, że:

  • wszyscy adwokacki powinni mieć prawo do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (jedyny wyjątek: adwokat nie powinien być obrońcą swojego pracodawcy)
  • powinien być wypracowany uniwersalny zbiór narzędzi mających ułatwić kobietom adwokatom połączenie macierzyństwa i ciąży z wykonywaniem zawodu (jego elementem powinno być zwolnienie od składek)
  • powinien być wypracowany uniwersalny zbiór narzędzi mających ułatwić start w wykonywaniu zawodu (jego elementem powinny być obniżone składki na okres roku dla adwokatów rozpoczynających działalność, opracowanie katalogu najczęstszych pytań i odpowiedzi, najczęstszych problemów i ich rozwiązań)
  • należy promować społeczne znaczenie i prestiż zawodu adwokata przez wybrane akcje społeczne  oraz przez drogę edukacyjną (promocje zawodu wśród studentów i absolwentów prawa)
  • należy dążyć do ochrony adwokatów przed nieuczciwą konkurencją i w dalszym ciągu walczyć o zastrzeżenie nazwy kancelaria dla oznaczenia działalności adwokatów i radców prawnych 
  • należy zwalczać wszelkie rozwiązania prawne potencjalnie dyskryminujące adwokatów na te pozostałych przedsiębiorców, w tym kancelarii prawnych 

Wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy podzielają powyższe poglądy zachęcam do udziału w najbliższym zjeździe wyborczym i do oddania głosu na mnie.

Z wyrazami koleżeńskiego szacunku,

Adwokat Roland Szymczykiewicz

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA