Rafał Andrzej Dębowski

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Egzamin adwokacki zdałem w styczniu 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie wykonuję nasz zawód. Od 10 lat prowadzę własną kancelarię adwokacką, wcześniej byłem wspólnikiem w adwokacko-radcowskiej spółce komandytowej. Specjalizuję się w sprawach dotyczących materialnego i procesowego prawa cywilnego i administracyjnego, szczególnie w zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych.

W działalności samorządowej przeszedłem wiele szczebli – byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Warszawskiej, członkiem Komisji Rewizyjnej, zastępcą a następnie członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pełniłem funkcję sekretarza Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w marcu 2010r. oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury w listopadzie 2010 roku, na którym zostałem wybrany na członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez poszczególne kadencje działałem w ramach różnych komisji, zarówno przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jak i przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Kierowałem pracami komisji ds. Prac Parlamentarnych NRA oraz ds. Komunikacji Społecznej NRA. Od roku 2013 pełnię już drugą kadencję funkcję Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej.

W ramach pełnionej służby zajmowałem się nie tylko bieżącymi sprawami adwokatury (ref. skargowy NRA, obsługa korespondencji, obsługa posiedzeń, etc.) ale również realizowałem zadania powierzone mi przez Prezydium NRA. Przykładowo w ramach zespołu ds. negocjacji stawek negocjowałem w 2015 roku rozdzielenie rozporządzeń w sprawie stawek i ich podwyższenie z przedstawicielami resortu sprawiedliwości pod kierunkiem min. Budki. Byłem i jestem pełnomocnikiem NRA w sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. stawek. Występowałem przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących ważności uchwał samorządu adwokackiego. W ramach prac Komisji Informatyzacji współdziałałem we wdrożeniu ogólnopolskiego Systemu Obsługi Adwokatury, a w kolejnych latach jego całkowitej modernizacji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, przygotowując samorząd do informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań publicznych za pośrednictwem Internetu. Z ramienia NRA biorę aktywny udział w pracach legislacyjnych, walcząc o to by stanowione prawo realizowało nie tylko interesy adwokatury, ale gwarantowało prawa i wolności obywatelskie. Miałem sposobność przekonać Parlament do odstąpienia od pomysłu karania pełnomocników procesowych podwójną opłatą za błąd w opłaceniu środka zaskarżenia (pomysł forsowany przez wiceministra Piebiaka w ramach ostatniej noweli KPC). Ostatnio udało mi się przekonać resort sprawiedliwości, a następnie Sejm do zmiany rządowej propozycji legislacyjnej dotyczącej zdalnych zgromadzeń Izb i KZA, dostosowując warunki ważności podejmowanych na zgromadzeniach uchwał i wyborów do potrzeb i realiów adwokatury. Kierowałem zespołem ds. nowelizacji regulaminu zgromadzeń i KZA tak by zdalne i hybrydowe zgromadzenia zyskały oparcie w przepisach samorządowych. W grudniu 2020r., wspólnie z moją zastępczynią adw. Anisą Gnacikowską, zorganizowaliśmy pierwszy w historii adwokatury odbywający się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który większością ponad 93% opowiedział się za przyjęciem rekomendowanego przez NRA regulaminu.

OSIĄGNIĘCIA:

Zostałem odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Jeśli zostanę wybrany na Delegata Izby Adwokackiej w Warszawie będę ubiegał się o wybór do Naczelnej Rady Adwokackiej, a jeśli to się powiedzie będę zabiegał o zmiany w sposobie zarządzania Adwokaturą. Doświadczenia ostatniej kadencji przekonują mnie, że bezwzględnie konieczna jest zmiana sposobu kierowania adwokaturą. Adwokatura otwarta na ludzi chcących realizować własne pomysły, dzieląca się kompetencjami, zadaniami i obowiązkami – to wizja adwokatury, którą będę popierał.

Przed samorządem ogromne i równoważne pod względem priorytetów zadania, które możliwe są do osiągnięcia, gdy adwokatura działa zespołowo, pod kierunkiem lidera, który nie będzie indywidualistą. W szczególności (i nie wyłącznie) to zadania w zakresie:
1. informatyzacji adwokatów – zadaniem samorządu jest informatyzacja wszystkich adwokatów (a nie tylko organów samorządu) i stworzenie warunków bezpiecznego wykonywania zawodu w internetowym wymiarze sprawiedliwości. W ramach płaconej składki samorząd winien zapewniać bezpieczne i najwyższej jakości narzędzia informatyczne – chociażby ujednolicone w ramach domeny adwokatura.pl skrzynki pocztowe dla każdego adwokata.
2. prawnych warunków wykonywania zawodu – zadaniem samorządu jest walka o to by stanowione prawo uwzględniało potrzeby i warunki wykonywania zawodu adwokata. To nie tylko walka o urealnienie wysokości stawek za sprawy z urzędu czy z wyboru, ale także walka o przepisy procesowe, by wykonywanie zawodu nie wiązało się z ryzykiem.
3. bezpieczeństwa socjalnego adwokatów – każdemu z nas wykonujących ten trudny zawód należy się bezpieczeństwo socjalne. Adwokaci i ich rodziny mają na równi z pracownikami prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości pracę w każdej z form wykonywania zawodu traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie – jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia. To nie hasło – to lekko zmieniony przepis art. 24 prawa o adwokaturze, którego stosowania musimy się „doprosić”. Konieczne jest podjęcie działań w ustawach regulujących zasady działania ZUS-u mających na celu wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo socjalne adwokatom i ich rodzinom: w czasie macierzyństwa, na wypadek choroby, na czas emerytury.
4. obrony interesów adwokatów – istotą samorządu jest obrona i reprezentacja interesów adwokatury rozumianej jako ogół adwokatów i aplikantów. Będę o to z całej mocy zabiegał.
5. obrony praw i wolności obywatelskich – samorząd to nie związek zawodowy. Samorząd to instytucja powołana także do obrony praw i wolności obywatelskich. Gdy są one zagrożone samorząd nie może milczeć. Ja nie milczałem i nie będę milczał, nawet jeśli niektórzy nazywają to „upolitycznieniem samorządu”. Dla mnie to nie tylko kwestia przyzwoitości – dla mnie to kwestia w jakim świecie chcemy żyć.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA