Mikołaj Pietrzak

Kandydat na funkcję Dziekana oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od listopada 2016 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od 2010 do 2016 r. był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur, w 2018 r. i 2019 r. przewodniczącym tej Rady.

Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Autor publikacji z zakresu procedury karnej, etyki, deontologii zawodu adwokata i tajemnicy adwokackiej.

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair TrialsInternational. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Jest członkiem komitetu ds. obrony samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym i został wpisany na listę adwokatów przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Jest jednym z założycieli i członków zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Był koordynatorem programu „Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością”, prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, członkiem Zespołu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Torturoraz członkiem Rady Programowej Amnesty International Polska.

Włada biegle językiem angielskim i posiada dobrą znajomość języka francuskiego.

OSIĄGNIĘCIA:

Indywidualne:

Laureat licznych nagród przyznawanych za działalność prawniczą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, w tym nagrody im. Edwarda Wende oraz nagrody CCBE Human Rights Award. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Trzy razy został wyróżniony w rankingu Rzeczpospolitej tytułem najlepszego prawnika w kategorii prawo karne dla biznesu. Zaklasyfikowany w europejskim rankingu Chambers Europe w kategorii najlepszych polskich prawników zajmujących się prawem karnym w biznesie.

Sukcesy mijającej kadencji:

TAJEMNICA ADWOKACKA

W trakcie upływającej kadencji interweniowaliśmy ponad 200 razy w obronie tajemnicy adwokackiej, wspierając członków naszej Izby, którzy spotkali się z próbami naruszenia lub obejścia tajemnicy adwokackiej – przede wszystkim ze strony organów państwa. Nasza procedura reakcji na przypadki zagrożenia dla tajemnicy zawodowej adwokatów stała się wzorcem przyjętym przez NRA, rekomendowanym innym izbom.

SOLIDARNOŚĆ W CZASACH PANDEMII

Szczególnie dumny jestem z tego, że w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, udało nam się przeznaczyć ponad 700 tysięcy złotych na bezpośrednią pomoc finansową adwokatom i aplikantom, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Ograniczyliśmy wydatki, aby przygotować się na konieczność systemowego i długofalowego wsparcia członków Izby odczuwających skutki kryzysu.

BUDŻET IZBY BEZ DEFICYTU

Ustabilizowaliśmy sytuację finansową i organizacyjną Izby. Dzięki przyjętej przez nas polityce finansowej, po raz pierwszy od wielu lat zbilansowaliśmy budżety naszego samorządu, tak by skończyć z trwającym latami deficytem. Dzięki konstruktywnej współpracy z NRA i innymi izbami trzy razy zredukowaliśmy składkę na rzecz NRA, sprawiając, że większe środki pozostały w naszej Izbie. Tak jak zapowiadałem w 2016 r., rozpoczęliśmy i przeprowadziliśmy remont naszej izbowej nieruchomości przy ul. Lekarskiej 7, gdzie teraz znajduje się adekwatna do potrzeb siedziba Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego. Jestem dumny, że udało nam się pozyskać na ten remont dotację unijną w wysokości ponad 350 tysięcy złotych.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Zintensyfikowaliśmy nasze działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Postawa Adwokatury i samorządu adwokackiego wobec kwestionowania fundamentalnych dla naszego zawodu zasad i wartości, w tym niezależności sądownictwa, rządów prawa i proceduralnej ochrony praw i wolności sprawiła, że wzmocniliśmy wizerunek Adwokatury jako strażniczki konstytucyjnych wartości. Dzięki naszej aktywności staliśmy się ważnym partnerem dla innych samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji pozarządowych.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zawarliśmy umowy partnerskie z wieloma organizacjami międzynarodowymi i samorządami adwokackimi w innych krajach m.in. z Paryską Izbą Adwokacka, Law Society of England and Wales, Bar of England and Wales, aby budować sieć wsparcia, na którą będziemy mogli liczyć w razie konieczności obrony praw adwokatów i niezależności Adwokatury oraz by stwarzać naszym adwokatom nowe możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Osiągnięcia tej kadencji pozwoliły ustabilizować sytuację w Adwokaturze Warszawskiej i stworzyły warunki do dalszej pracy na rzecz adwokatów i aplikantów naszej Izby.

Z MYŚLĄ O ADWOKATACH I ICH CODZIENNYCH PROBLEMACH

Moim nadrzędnym celem w dalszych pracach na rzecz Izby Warszawskiej będzie poprawa sytuacji zawodowej adwokatów. Deklaruję podjęcie działań, wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką, w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla adwokatów w sprawach prowadzonych z urzędu. Jednocześnie, we współpracy z NRA będziemy kontynuować prace nad wprowadzeniem możliwości wykonywania zawodu adwokata na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem obrony w sprawach karnych), tak by wypracowany model uwzględniał zabezpieczenie niezależności w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

Będziemy podejmować dalsze kroki w zakresie wspierania finansowego adwokatów i aplikantów szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Planuję również wprowadzenie rocznego zwolnienia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej dla osób opiekujących się nowonarodzonymi dziećmi.

Coraz poważniejszym staje się problem wypalenia zawodowego, który jest rezultatem pracy w trudnych i stresujących warunkach. Dlatego postuluję wprowadzenie systemu wsparcia psychologicznego dla adwokatów, zbudowanego na modelu dbania o psychiczny dobrostan prawników, który funkcjonuje w wielu samorządach zagranicznych.

Będziemy umacniać pozycję Adwokatury Warszawskiej we współpracy z zewnętrznymi podmiotami i partnerami. Planujemy kontynuować nasze działania, by wspólnie z Komendą Stołeczną Policji zrealizować program „Dostęp do Adwokata” zmierzający do poprawy ochrony praw osób zatrzymanych, a także dalej rozwijać dialog z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w celu dalszego budowania więzi współpracy i zaufania, poprawienia warunków współpracy adwokatów z sądami, prokuraturą i innymi organami.

Wykorzystamy zebrane w ciągu ostatnich czterech lat doświadczenie we współpracy z zagranicznymi samorządami prawniczymi, tak aby ułatwiać adwokatom naszej Izby nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi prawnikami.

W nadchodzącej kadencji powinniśmy też zmierzyć się z koniecznością uregulowania rynku usług prawnych. Projekt ustawy o usługach prawnych był już przedmiotem prac NRA, choć w tej kadencji nie zyskał niezbędnego poparcia. Deklaruję pełne wsparcie organizacyjne i intelektualne środowiska Adwokatury Warszawskiej dla tej inicjatywy.

Wreszcie, pozostając w niezmiennym uznaniu dla idei i rozwoju sekcji praktyków prawa, będziemy w dalszym ciągu udzielać wsparcia dla ich prac oraz dla każdej innej formy merytorycznego rozwoju członków Izby i integracji naszego środowiska.

OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ

Jednym z największych wyzwań, przed którym staje samorząd adwokacki, jest dbanie o ochronę tajemnicy zawodowej. Samorząd adwokacki musi interweniować w każdym przypadku, gdy istnieje ryzyko naruszenia tej tajemnicy. Oprócz interwencji, podejmę również kroki w celu stworzenia zespołu wyspecjalizowanych przedstawicieli ORA, który będzie jeszcze szybciej reagował w przypadkach naruszeń tajemnicy adwokackiej, przeszukania kancelarii lub zatrzymania adwokata.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

W nowej kadencji będziemy kontynuować reformę systemu doskonalenia zawodowego. Naszym priorytetem będzie uelastycznienie formy realizacji obowiązku szkoleniowego, tak aby uwzględniał przyznawanie punktów doskonalenia zawodowego m.in. za szkolenia przeprowadzone wewnętrznie w kancelariach. Wspierać będziemy nadal sprawną synchronizację działalności sekcji z zaliczaniem punktów doskonalenia zawodowego. Kontynuować będziemy prace w zakresie uelastycznienia formy realizacji szkoleń, aby ciekawa i zróżnicowana oferta szkoleniowa była dostępna również online.

SZKOLENIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH

Naszym niezmiennym priorytetem jest kontynuacja modernizacji systemu szkolenia aplikantów adwokackich. W nowej kadencji położymy nacisk na zwiększenie różnorodności form szkolenia i wyegzekwowania wysokiego poziomu zajęć. Rozszerzymy również zakres zajęć praktycznych i warsztatowych. Ponadto, skupimy się na wzmocnieniu patronatu jako podstawowej formuły przekazywania praktycznej wiedzy i właściwych postaw.

EFEKTYWNOŚĆ

W ciągu ostatnich czterech lat znacznie usprawniliśmy działania biura ORA. W nowej kadencji planujemy dalszą profesjonalizację biura, tak aby szybko i skutecznie mogło reagować na bieżące wyzwania i zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie samorządu. Jednym z naszych głównych zadań będzie kontynuacja informatyzacji biura ORA, tak aby jeszcze bardziej usprawnić jego pracę i ułatwić realizację potrzeb członków Izby.

ADWOKATURA WARTOŚCI

Adwokatura musi nadal zabierać głos w sprawach fundamentalnych dla naszego zawodu i wartości, którym służymy. Ochrona konstytucyjnych praw i wolności oraz obrona rządów prawa i wymiaru sprawiedliwości niezmiennie będzie jednym z naszych priorytetów. Dyskusja o demokratycznych wartościach państwa prawa nie może toczyć się bez udziału adwokatów. Będziemy więc w dalszym ciągu współpracować w tym zakresie z przedstawicielami innych zawodów prawniczych, zagranicznymi samorządami i organizacjami prawniczymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA