Michał Jabłoński

Kandydat na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Zawód adwokata wykonuje od 2014 r., członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (2014). 

W latach 2007 – 2009 współpracował z kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, od 2009 r. związany z największą kancelarią prawną w Polsce (Dentons, wcześniej Salans), od 2014 współkierujący zespołem postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Ponadto prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Od 2013 r. jest wiceprezesem Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”

Posiada rozległe doświadczenie w sporach administracyjnych i sądowych związanych z prawem publicznym, zarówno w zakresie prawa administracyjnego, jak i prawa konstytucyjnego i unijnego.

OSIĄGNIĘCIA:

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Od wielu lat zaangażowany pro bono w sprawy obrony praworządności, praw człowieka i wolności słowa:

  • w ramach programu litygacji strategicznej kancelarii Dentons, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, doprowadził do uwolnienia ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców uchodźczyni, która doznała przemocy i tortur we własnym kraju;
  • reprezentuje ocalałych z Holocaustu i kombatantów II Wojny Światowej w precedensowej sprawie dotyczącej dystrybucji w Polsce książek nazistowskiego kolaboranta i negacjonisty Leona Degrelle’a;
  • reprezentuje pozwanych autorów książki „Dalej jest noc” w sprawie dotyczącej granic wolności badań naukowych nad Holocaustem;
  • reprezentuje (nieprawomocnie wygrywając) badacza zjawiska antysemityzmu o międzynarodowej renomie, pozwanego przez prawicowego publicystę za określenie go mianem antysemity;
  • pełnomocnik w wielu postępowaniach związanych ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, m.in. dotyczących ważności uchwał tzw. KRS w sprawie powołania sędziów SN (m.in. uzyskał zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały KRS w sprawie przedstawienia kandydatur na sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN), nieistnienia statusu sędziego Sądu Najwyższego w przypadku osób zasiadających w tzw. Izbie Dyscyplinarnej SN.

W 2018 r. uznany za prawnika roku pro bono kancelarii Dentons. Nominowany w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2019.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Koleżanki i Koledzy,

staję do tegorocznych wyborów, kandydując na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego, aby:

#1. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Stworzę spokojną przystań dla wszystkich wykonujących zawód Adwokata w naszej Izbie. Uważam, że wybór Rzecznika Dyscyplinarnego to także opowiedzenie się za określoną polityką ścigania dyscyplinarnego. Dlatego będąc Rzecznikiem Dyscyplinarnym, zamierzam: komunikować Koleżankom i Kolegom jak pion dyscyplinarny interpretuje poszczególne zasady deontologiczne naszego zawodu, organizować konferencje i szkolenia, wydawać przewodniki ułatwiające Adwokatom zgodne z zasadami etyki funkcjonowanie na rynku usług prawnych, tworzyć inne dokumenty typu soft law, stanowiące koleżeńskie zobowiązanie, że Adwokaci działający w zaufaniu do nich nie będą ścigani dyscyplinarnie.

#2. Rzecznik dyscyplinarny był „nocnym stróżem”. Zamierzam wcielać w życie zasadę, że wszystko, co nie jest wyraźnie zakazane przez uchwały samorządu adwokackiego w sprawie zasad etyki, a jednocześnie nie stanowi przejawu nieuczciwej konkurencji pomiędzy Adwokatami i nie poniża w powszechnym odbiorze naszego zawodu, jest dozwolone i nie podlega ściganiu dyscyplinarnemu. Pion dyscyplinarny nie może służyć do nękania Adwokatów za drobne uchybienia pozostające bez znaczenia dla uczciwej adwokackiej konkurencji i dobrego imienia Adwokatury – temu służy instytucja upomnienia dziekańskiego, o ile oczywiście w ogóle mamy do czynienia z przewinieniem. Postępowanie dyscyplinarne nie jest także forum do rozstrzygania sporów pomiędzy klientem a adwokatem, które to spory – jak wszyscy wiemy – były, są i będą. Pion dyscyplinarny nie będzie przeszkadzał Adwokatom w wykonywaniu zawodu i prowadzeniu działalności gospodarczej, natomiast będzie chronił uczciwą konkurencję między nimi oraz, będące naszą wspólną wartością, dobre imię Adwokatury.

#3. Chronić wolności związane z wykonywaniem naszego zawodu, w tym wolność słowa, niezależnie od przekonań ideologicznych i politycznych. Popieram ideę apolitycznej Adwokatury, tj. Adwokatury wolnej od politycznych nacisków, w której jest miejsce dla każdego poglądu i w ramach której rzeczowo dyskutujemy, spieramy się, czasem walczymy, ale nie wykluczamy nikogo. Rzecznik Dyscyplinarny będzie stał na straży tych wartości. Uważam, że rola Adwokata w społeczeństwie jest szczególna, jesteśmy zawodem predestynowanym do zabierania głosu w ważnych dla interesu publicznego sprawach. Taka też jest rola Adwokatury. Jeśli zostanę Rzecznikiem Dyscyplinarnym, spory ideologiczne i polityczne nie będą nigdy stanowiły kryterium dla działań pionu dyscyplinarnego. Będę także bronił Adwokatów przed zakusami władzy politycznej i innych organów państwowych, szukających odwetu na Adwokatach za działania w obronie praw obywatelskich czy wykonywanie zawodu.

#4. Mierzyć wszystkie czyny równą miarą. Stara maksyma mówi, że nie wystarczy aby sprawiedliwość się działa, musi być też widać, że się dzieje. Nawet jeśli pozycja Adwokata w środowisku, jego koneksje, czy zaangażowanie w sprawy pozazawodowe nie ma obecnie znaczenia dla działań dyscyplinarnych, w środowisku pokutuje często odmienne wrażenie. Ogromnym wyzwaniem dla nowego Rzecznika Dyscyplinarnego będzie zerwanie z tym poczuciem Koleżanek i Kolegów. Środkiem do tego celu będzie dla mnie skupienie się na sprawach fundamentalnych dla naszego zawodu, zgodnie z założeniami z #2, co pozwoli podejść do najważniejszych przewinień dyscyplinarnych systemowo – analizować ich występowanie w całej Izbie, bez względu na to, kim jest obwiniony.

#5. Działać na rzecz dostosowania zawodu do nowych wyzwań. Zmiany co do formy czy zasad wykonywania zawodu, jak również ewentualne modyfikacje postanowień dotyczących etyki adwokackiej, nie leżą oczywiście w zakresie kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego. Ale to wiedza Rzecznika o problemach setek osób wykonujących zawód Adwokata, pochodząca z pierwszej linii, może stanowić potężne merytoryczne wsparcie dla projektowania zmian. Co więcej, to właśnie Rzecznik Dyscyplinarny, a ściślej mówiąc prowadzona przez niego polityka ścigania dyscyplinarnego, będzie podstawowym sprawdzianem celowości i skuteczności ewentualnych reform. W tych kwestiach będę współpracował i udzielał wsparcia wszystkim zainteresowanym, którym leży na sercu dobro Adwokatury.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA