Maciej Ślusarek

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Od ponad 20 lat jestem adwokatem w Warszawie. Tutaj prowadzę firmę prawniczą LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Moja główna działalność zawodowa to obszar mediów i własności intelektualnej oraz przemysłowej. Także spory sądowe związane z tym obszarem. Pełnię też rolę arbitra w sądach arbitrażowych, w tym Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego, którego podstawy działania tworzyłem. Wykładam prawo autorskie na ASP i prowadzę zajęcia ze studentami na innych uczelniach. 

Od początku mojej pracy jestem silnie związany z samorządem adwokackim. Zaczynałem w Komisji Klubowej. Tam wymyśliłem i stworzyłem „czwartki adwokackie” – spotkania w siedzibie Rady z muzyką, winem i w dobrym towarzystwie. Później wraz z gronem młodych i aktywnych adwokatów założyłem Koło Młodych, którego celem miała być reforma adwokatury poprzez uwzględnienie wyzwań nowoczesności.  

Reprezentowałem Naczelną Radę Adwokacką w pracach Stowarzyszenia Adwokatur Europejskich (CCBE) przy tworzeniu zasad etycznych, które obowiązują europejskich adwokatów. 

Następnie przez kilka kadencji pełniłem funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy ORA. Przez ostatnią kadencję pełniłem funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej. Jednocześnie prowadziłem Komisję ds. etyki i tajemnicy adwokackiej. 

Jestem także członkiem innych organizacji prawniczych, np. członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, członkiem stowarzyszenia im prof. Hołdy, stałym współpracownikiem Programu Spraw Precedensowych prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, członkiem Rady fundacji Women in Law. Z racji zainteresowań zawodowych pomagałem w pierwszym okresie działalności fundacji Panoptykon zajmującej się problemem społeczeństwa nadzorowanego. 

OSIĄGNIĘCIA:

W ramach prac Koła Młodych stworzyłem zespół, którego celem było wypracowane modelu adwokatury, który uwzględniałby wymogi nowoczesności i łączył wartości, które adwokatura wypracowała przez stulecie swojego istnienia. Model oparliśmy o założenia wypracowane przez jeden z prawniczych NGO. Doświadczenia z tej pracy przydały mi się później przy pracy w zespole powołanym przez Ministra Sprawiedliwości (rok 2010) do przygotowania reformy adwokatury. 

To właśnie w ramach Koła Młodych udało mi się zaprojektować i stworzyć, a następnie przekonać władze warszawskiej adwokatury do używania, stronę internetową służącą prezentowaniu kandydatur na poszczególne funkcje przed wyborami. Tak powstała strona internetowa, którą właśnie czytelniku czytasz. 

W maju 2010 roku po prawie rocznych pracach wspólnego zespołu warszawskich adwokatów i radców prawnych, któremu przewodniczyłem, udało się przedstawić Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej. Projekt miał stanowić propozycję dla obydwu prawniczych środowisk, aby wprowadzić nowy aktualny i wspólny kodeks. Kodeks zawierał bardzo nowatorskie pomysły na rozwiązania dotyczące informacji i reklamy, podział na role, które adwokaci wykonują (inne regulacje dla adwokata obrońcy, adwokata pełnomocnika, adwokata doradcy i adwokata arbitra). Kodeks wprowadzał też uregulowania, które porządkowały kwestie konfliktu interesów w firmach prawniczych, tych dużych i małych. Mam wrażenie, że jak dotąd nie powstał żaden inny projekt, który tak kompleksowo i nowocześnie regulowałby kwestie deontologii zawodowej. 

W ramach działalności Komisji ds. etyki i tajemnicy zawodowej , której mam przyjemność przewodniczyć – udało się stworzyć zespół odpowiadający na nurtujące adwokatów i aplikantów pytania o zachowanie zgodne z zasadami etyki. Oprócz większych opracowań odpowiadaliśmy często telefonicznie i w formie spotkań. Oprócz udzielania odpowiedzi staraliśmy się reagować na konieczne zmiany w zakresie samorządowych uregulowań. Przykładem może być nieszczęśliwy zapis paragrafu 9 Zbioru zasad regulujący łączenie zawodu adwokata z innymi funkcjami, w tym w ramach spółek handlowych. Ponieważ trafiało do nas wiele pytań tego dotyczących, a uregulowania były niespójne, wystąpiliśmy do Prezesa NRA w marcu 2019 roku z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do koniecznej zmiany. Już we wrześniu Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła zmianę zgodną z naszym postulatem. 

Od zawsze wspierałem aktywnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W ramach stowarzyszenia Normalne Państwo wykreowałem i przeprowadziłem ogólnopolską kampanię „Nie daję nie biorę łapówek” – za którą oprócz licznych polskich nagród, dostajemy nagrody zagraniczne za jedną z lepszych kampanii społecznych, która przyczyniła się do skokowego zmniejszenia poziomu korupcji w Polsce. 

Od początku jestem związany z fundacją Projekt Polska i szczególnie mocno wspieram organizację Hejt Stop, która zwalcza przejawy mowy nienawiści. 

W ramach Programu Spraw Precedensowym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka udało mi się doprowadzić do kilku przełomowych i precedensowych orzeczeń sądowych. Przykładem może być proces przeciwko działaniom Centralnego Biura Korupcyjnego, które naruszało tajemnicę pracy dziennikarza. Wyrok w tej sprawie wykorzystywały organizacje na świecie jako przykład mądrych rozstrzygnięć sądowych o niezależności dziennikarzy i wolności słowa. 

Za działalność pro bono byłem kilka razy nominowany do nagrody Prawnik Pro bono, a prowadzona przez mnie firma zdobyła taką nagrodę przyznawaną przez redakcję Rzeczpospolitej. Jestem z tego szczególnie dumny. 

Zostałem wyróżniony „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”. 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Moim głównym założeniem na nadchodzącą kadencję Rady to przede wszystkim obrona niezależności adwokatury. Warunkiem wykonywania tej profesji w sposób odważny i niezależny przez każdego z nas adwokatów jest silne i stabilne zaplecze samorządowe. Niezależny samorząd może gwarantować zapewnienie najważniejszych warunków pracy – tajemnicy adwokackiej, która służy klientom, respektowania zasad etycznych przez wszystkich wykonujących ten zawód. 

Nie mniej ważnym postulatem – tak na Krajowy Zjazd Adwokatury, jak i działania ORA – jest zapewnienie adwokatkom warunków prawnych umożliwiającym im łączenie życia zawodowego i rodzinnego, między innymi poprzez przyjęcie możliwości zatrudnienia

Trzecim wyróżnionym kierunkiem działań jest przygotowanie adwokatury – także pod kątem zasad deontologii – na pełne korzystanie przez adwokatów z dobrodziejstw nowych technologii 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA