Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6043
Kamil Szmid | Wybory Adwokackie 2021

Kamil Szmid

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

– adwokat (aplikacja adwokacka w latach 2006-2010), partner w spółce KML Legal Szmid Sander Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.  W latach 2005-2009 współpracował z kancelarią Baker&McKenzie, zaś w latach 2010-2012 z kancelarią prawną Góralczyk, Rychlicki, Boroń.

Posiada bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, związane z  prawem gospodarczym i handlowym, spółek, papierów wartościowych oraz nieruchomości, w tym kompleksowej realizacji procesów inwestycyjnych, a także w zakresie sporów sądowych, sądowo-administracyjnych i arbitrażu handlowego.

Od 14 lat członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2016 r. sprawuje mandat Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2015-2016 sekretarz Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej
w Warszawie.

Od 2016 r. pełni funkcję koordynatora programu sekcji tematycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz równocześnie pełnomocnika Naczelnej Rady Adwokackiej ds. sekcji tematycznych. 

Od 2016 r. kierował pracami Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie jako jej Przewodniczący. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Honorowego. Współtworzył Sekcję Arbitrażu i Mediacji oraz Sekcję Prawa Amerykańskiego
i Brytyjskiego jako członek ich Prezydiów. 

Od 2016 r. pełni także funkcję Sekretarza Prawniczego w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, sporządzając opinie w sprawie skarg i wniosków kierowanych wobec adwokatów przez sądy, ministerstwa, prokuratorów, inne organy administracji publicznej, a także klientów oraz niestety – coraz częściej – przeciwników procesowych, w sprawach z wyboru jak i z urzędu.

Jest Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowcą oraz egzaminatorem z zakresu prawa gospodarczego na egzaminie adwokackim (od 2017 r.), a także wiceprzewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Natura spółki akcyjnej jako wyznacznik stosowania zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim”, pod kierunkiem prof. dr hab. A. Szumańskiego. Odbył liczne studia i staże naukowe w renomowanych zagranicznych ośrodkach: w ramach programu stypendialnego Sokrates Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii z zakresu prawa europejskiego (2005); w ramach wymiany międzynarodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornell  (Ithaca, NY, 2005),  gdzie otrzymał dwie nagrody: CALI Excellence for the Future Award za najlepszy wynik z egzaminu z prawa spółek (Business Organization) oraz Henry G. Henn Memorial Prize – roczną nagrodę dla studenta z najlepszy wynikiem z przedmiotu Corporations na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornell; w ramach stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant promotorski) w Instytucie Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego w Hamburgu pod kierunkiem prof. K. Hopta (2010) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Yale (New Haven, CT, 2011) pod kierunkiem prof. H. Hansmanna. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego w ramach wspólnego programu WPiA UJ oraz The Catholic University of America, Washington D.C.

Redaktor i współautor publikacji „COVID-19. Komentarz do ustaw antykryzysowych” BeckOK, który prezentuje w wyczerpujący sposób rozwiązania wprowadzone przez ustawy wydane w związku z łagodzeniem skutków stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Współredaktor opracowania „Tarcza adwokacka. Adwokat dla przedsiębiorcy” 16.04.2020 Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. Autor monografii „Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim”, C.H. Beck, Warszawa 2015. Współautor publikacji Comparative Company Law: A Case Based Approach, red. Mathias Siems, David Cabrelli, Hart Publishing, Oxford 2018, oraz autor licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego.  

Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu przy tym Instytucie.

Włada biegle językiem angielskim, posługuje się językiem włoskim.

OSIĄGNIĘCIA:

Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania sekcji praktyków prawa w ramach izb adwokackich. Pomysł powołania sekcji przedstawił w 2014 r. w artykule „Potrzebne sekcje w warszawskiej ORA” zamieszczonym na portalu prawnik.pl. W październiku 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podjęło uchwałę, w której m.in. zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką do umożliwienia tworzenia w jej strukturach oraz wspierania działalności wyspecjalizowanych komórek na wzór organizacji zagranicznych izb adwokackich (NYSBA, NYCBA, ABA, IBA czy Paryskiej Izby Adwokackiej), w których na zasadzie dobrowolności i otwartości skupiać mogliby się adwokaci zainteresowani daną dziedziną prawa. 

Wspólnie z zespołem koordynatorów i we współpracy z ORA przeprowadził zapisy na poszczególne sekcje tematyczne wyodrębniając 25 praktyk adwokackich. Współorganizował pierwsze spotkanie ogólnoinformacyjne w sprawie sekcji, w którym wzięło ponad 100 adwokatów, a do powstających wówczas sekcji zapisało się blisko 700 adwokatów i aplikantów adwokackich. Obecnie liczba członków sekcji przekracza 3.000 adwokatów i aplikantów adwokackich.

W latach 2016-2019 sekcje organizowały lub współorganizowały łącznie 204 wydarzenia o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym. W ramach ich prac przygotowano 24 stanowiska lub opinie legislacyjne. Co ważne, gros wydarzeń skupiona była na promocji marki „adwokata” jako specjalisty w wybranych dziedzinach prawa wśród potencjalnych klientów. Najważniejsze inicjatywy sekcyjne obejmowały takie zagadnienia jak: „Adwokat dla przedsiębiorcy”, „Pomoc frankowiczom”, „Adwokat w prawie medycznym”, „Wypadek – co dalej?”, „Symulacja rozprawy rozwodowej”, „Symulacja walnego zgromadzenia akcjonariuszy”, „Adwokat pierwszego kontaktu”, „Adwokat obrońca praw człowieka”.

Jest także inicjatorem powołania sekcji praktyków prawa w innych izbach (Wrocławskiej, Opolskiej, Śląskiej, Krakowskiej). 

Jest współtwórcą projektu „Adwokat dla przedsiębiorcy”. Doprowadził do nawiązania współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich przedsiębiorców oraz podpisania porozumienia między Rzecznikiem oraz Izbą, które dotyczy wzajemnej promocji i organizowania wydarzeń.

W 2018 r. opracował ostateczną wersję regulaminu powoływania i odwoływania wykładowców, gdzie określony został proces kwalifikacji osób do wpisu na listę wykładowców oraz zasady skreślania wykładowców z tej listy. Określono w nim także zasady hospitacji wykładowców czynnych. Pozwoliło to na skreślenie z listy wykładowców, którzy z różnych powodów nie wykonywali swoich obowiązków. W 2019 r. był zaangażowany w prace nad regulaminem zasad sporządzania i zachowania w poufności kazusów na kolokwium rocznym w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackie w Warszawie.  

Jako członek Rady brał udział w wielu interwencjach w obronie tajemnicy adwokackiej. Uczestniczył w przesłuchaniach aplikantów adwokackich oraz adwokatów w charakterze świadka w prokuraturze okręgowej, CBA czy czynnościach przeszukania kancelarii. Podejmował także bieżące interwencje, pośrednicząc w przekazywaniu stosownych informacji o zagrożeniach naruszenia tajemnicy do Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie.

Rzetelnie wywiązywał się z funkcji Sekretarza Prawniczego, dążąc zawsze do sprawnego i szybkiego wyjaśnienia sprawy, tak gdzie nie jest to uzasadnione, bez konieczności prowadzenia czasochłonnego postępowania dyscyplinarnego, stygmatyzującego adwokata. Przygotował w tym zakresie 1836 opinii prawnych.

Angażuje się w promocję adwokatury poza granicami Polski. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach jako prelegent: „Aspekty prawno-gospodarcze prowadzenia działalności gospodarczej w USA”, organizowanej wspólnie z Izbą Polsko-Amerykańską w Nevadzie oraz „The EU and the UK: Solidarity – past, present and future” organizowanej przez Bar European Group of the Bar of England and Wales. Był uczestnikiem akcji „London calling”, udzielając pomocy pro bono rodakom przebywającym w Anglii.  

Jest autorem projektu zmian w ustawie, mających umożliwić przeprowadzenie wyborów adwokackich w czasie pandemii COVID-19 w sposób zdalny. Jako przedstawiciel NRA brał udział w pracach legislacyjnych nad zmianą kodeksu spółek handlowych, z sukcesem doprowadzając do uwzględnienia części uwagi NRA.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Z roku na rok warunki pracy adwokatów ulegają pogorszeniu. Rośnie nieuczciwa konkurencja a stawki maleją. Do tego Adwokatura straciła swój prestiż i pozycję. Ma najgorszy wizerunek w swojej historii.

Postulaty środowiska od lat są takie same i od lat adwokaci słyszą, że poszczególne władze ORA rozwiążą te problemy. Słyszą obietnice o tym, że władze ORA będą walczyć o zmiany w prawie, o poprawę wizerunku adwokatury, o wzmocnienie pozycji środowiska. Niestety od lat nic w tym zakresie się nie zmienia.

ORA angażuje się w sprawy istotne dla wąskiej grupy adwokatów, pomagając nielicznym, podczas gdy zwykli adwokaci muszą na co dzień walczyć o każde kolejne zlecenie. Nic dziwnego, że nie angażują się w działalność samorządu zawodowego.

CZAS TO ZMIENIĆ. ADWOKATURA MUSI ODZYSKAĆ PRESTIŻ I POZYCJĘ

W ciągu kolejnych 4 lat musi zmienić się pozycja i warunki pracy adwokatów. To główne zadanie dla nowego dziekana i nowej ORA.

Samorząd adwokacki musi być dla wszystkich i realizować interesy wszystkich swoich członków.

Musimy odbudować prestiż i pozycję środowiska i zawodu adwokata. Potrzebna jest radykalna zmiana wizerunku adwokatów.

Właśnie dlatego:

 • Będę walczył o wprowadzenie umowy o pracę jako formy zatrudnienia (z wyłączeniem obron w sprawach karnych)
 • Będę walczył o zniesienia zakazu reklamy
 • Będę walczył o wprowadzenie modelu wynagradzania spraw z urzędu uzależnionego od etapu sprawy i o wyższe stawki za sprawy z urzędu
 • Będę walczył  o „lex Uber” w adwokaturze, a więc doprecyzowanie przepisów o świadczeniu usług prawnych, tak, żeby walczyć z nieuczciwą konkurencją
 • Powołam Komisję ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji, która na bieżąco prowadzić będzie analizy rynku, monitorować nieuczciwe działania i przygotowywać rekomendacje do działania dla Dziekana i członków Rady
 • Doprowadzę do przyjęcia przymusu adwokackiego w sprawach gospodarczych na wzór przymusu w sprawach z zakresu własności intelektualnej
 • Wprowadzę pakiet „ORA dla wszystkich”: organizowanie profesjonalnych sesji zdjęciowych dla adwokatów, stworzenie generatora stron internetowych, zorganizowanie biura co-workingowego, wprowadzenie możliwości wynajmu na godziny gabinetów i sal konferencyjnych do pracy i spotkań z Klientami
 • Pozyskam oferty grupowe na programy prawnicze Lex/Legalis, pakiety zdrowotne w prywatnej służbie zdrowia, kartę do klubów fitness, zakup sprzętu i towarów niezbędnych do wykonywania zawodu czy ubezpieczeń od utraty dochodu dla profesjonalistów (specjalistyczne ubezpieczenie stosowane na rynku niemieckim)
 • Na bazie sekcji praktyków prawa i wskazywanej specjalizacji, uruchomimy dla członków Izby nowoczesną wyszukiwarkę „Znajdź adwokata” w połączeniu z aplikacją mobilną.
 • Podejmiemy stałą współpracę z dziennikiem, w ramach którego specjaliści będą mogli publikować cyklicznie teksty, promujące w ten sposób zawód adwokata.
 • Przeprowadzimy profesjonalną kampanię wizerunkową promującą adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa
 • Wprowadzę zmiany w szkoleniu aplikantów poprzez umożliwienie wyboru prowadzącego zajęcia przez szkolących się
 • Dokonam szczególnego przeglądu harmonogramu zajęć i zwiększę ilość zajęć praktycznych i warsztatowych dla aplikantów adwokackich.
 • Wdrożę ułatwienia dla patronów poprzez obniżenie składki.
 • Wprowadzę zwolnienie ze składki w ciągu 1 roku od wpisu na listę adwokatów, na wzór małego ZUS przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej
 • Utworzę biuro karier, które będzie pełnić służyć pomocą aplikantom adwokackim w poszukiwaniu możliwości rozwoju swej kariery zawodowej i znajdywaniu patronów, a także kojarzyć adwokatów poszukujących opcji współpracy
 • Opracuje system elektronicznej komunikacji członków Izby z Biurem Rady celem załatwienia wszystkich bieżących spraw, a także spraw wymagających pilnej interwencji Dziekana, Rady bądź Komisji – adwokat w jednym miejscu powinien móc zarówno: złożyć stosowny wniosek, rozliczyć punkty doskonalenia zawodowego, dokonać wyboru w zakresie prowadzenia spraw z urzędu, zweryfikować saldo składek i OC, pobrać nagranie wykładu, a także sygnalizować ewentualne zagrożenia dla tajemnicy adwokackiej czy wykonywania praktyki adwokackiej w sądach.
 • Stworzę program „Legitymacja online” (umożliwiający m.in. łatwiejszy dostęp do pokoi adwokackich, dostęp online do KRK, etc.)
 • Wdrożę zasadę, że wszystkie posiedzenia Rady, Komisji i zespołów powinny być transmitowane na żywo z ograniczeniami dotyczącymi poufności głosowań
 • Zbudujemy stronę internetową dla Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, celem utworzenia bazy orzeczniczej  dla sędziów oraz krzewienia postaw etycznych w naszym środowisku
Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA