Dariusz Goliński

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Wykonuje zawód adwokata  od 2010 r. Moja praktyka związana jest głównie ze sprawami administracyjnymi, sądowoadministracyjnymi, podatkowymi. Obecnie pełnię funkcję członka Wyższej Komisji Rewizyjnej. Jestem pełnomocnikiem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do spraw legislacji, delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury, wykładowcą z zakresu prawa administracyjnego, sądowoadministracyjnego, oraz podatkowego, a także byłem członkiem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz na aplikację adwokacką. Dodatkowo pełnię funkcje wiceprzewodniczącego sekcji prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz byłem wiceprzewodniczącym sekcji prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego oraz prawa ukraińskiego. 

OSIĄGNIĘCIA:

W ramach prac na gruncie legislacyjnej udało mi się wprowadzić następujące zmiany w aktach prawnych:

1 możliwość zaskarżenia niektórych postanowień w zakresie prawa administracyjnego, które miały być niezaskarżalne

2. wyeliminowanie ograniczenia czasowego do zaskarżenia aktów prawa miejscowego 

3. możliwość zaskarżenia stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta na stanowisko niestwierdzające naruszenie tego prawa

4. ograniczenie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w sprawach sądowoadminstracyjnych (niestety nie udało się to w przypadku pełnomocników z urzędu)

5. Wyeliminowanie odpowiedzialności solidarnej w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności 

6. Wprowadzenie dobrowolności świadczenia usług prawnych na rzecz cudzoziemców na podstawie ustawy o cudzoziemcach

możliwość wnoszenia skargi i sprzeciwu bezpośrednio do sądów administracyjnych bez ryzyka odrzucenia skargi oraz wyeliminowanie konieczności podawania numeru PESEL przez pełnomocników w skardze do WSA, a także wyeliminowanie odrzutu oraz opłaty dodatkowej w przypadku błędu fiskalnego przy wznoszeniu apelacji, a także konieczność informowania ORA o wystąpieniu tzw wakacji sądowych  (wspólnie z Karolem Pachnikiem)

Wielu rzeczy nie udało się osiągnąć, lecz moja praca miała wpływ na ustalane ustawy i pomagała wyeliminować pojawiające sie błędy w przygotowywanych projektach ustaw i rozporządzeń. 

Dodatkowo jestem współzałożycielem grupy „Prawniczo” na FB, która obecnie liczy ponad 4000 członków, których łączy wykonywanie zawodu prawniczego, czy też wykształcenie prawnicze.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

W ramach swoich obowiązków jako członek ORA zamierzam kontynuować swoją pracę na gruncie tworzenia i zmiany prawa i przy pomocy prężnych sekcji tematycznych ulepszyć współpracę z NRA, co może wywrze wpływ na jakość tworzonego prawa.

Poprawa komunikacji na linii organy samorządowe – adwokaci

Pomoc adwokatom przy egzekwowaniu należności z tytułu zasądzonych kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

Adwokatura dla mnie to przede wszystkim art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze, dlatego też nie wypowiadam się w kwestii apolityczności adwokatury, gdyż nie uzyskałem odpowiedzi czym owa apolityczność jest. Jeżeli za apolityczność uznamy brak krytyki dla poczynań dla złych posunięć władzy (jakakolwiek by ona nie była) to możemy odwiesić togi na kołki. Natomiast w przypadku propozycji właściwych rozwiązań w rozumieniu  art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w wykonaniu władzy (jakakolwiek by ona nie była), propozycje takie należy wspierać.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA