Anna Maria Borkowska

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, po czym odbyłam aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Następnie ukończyłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz zdałam egzamin adwokacki. Na początku zawód adwokata wykonywałam w Zespole Adwokackim Nr 4 w Warszawie, a od 1991 roku prowadzę działalność w ramach kancelarii indywidualnej. Współpracowałam z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy oraz z kancelarią Gintowt Adwokaci Radcowie. Zajmuję się prawem karnym, prawem rodzinnym oraz sprawami dotyczącymi nieruchomości. 

W pracę samorządu adwokackiego zaangażowałam się w 2008 roku, kiedy została mi powierzona przez Okręgową Radę Adwokacka w Warszawie funkcja kierownika szkolenia aplikantów. Pełniłam ją przez dziewięć lat. W tym czasie byłam też członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W 2013 roku Zgromadzenie wybrało mnie na zastępcę członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w latach 2014 – 2016 byłam członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Byłam też delegatką na Krajowy Zjazd Adwokatury.

W obecnej kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej pełnię funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od wielu lat jestem wykładowcą szkolenia aplikantów w zakresie etyki oraz prawa i postępowania karnego. Biorę też udział w komisjach egzaminacyjnych, powoływanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do przeprowadzenia kolokwiów i sprawdzianów w toku aplikacji adwokackiej, a nadto jestem członkiem jury w Konkursach Krasomówczych.

Wielokrotnie byłam też powoływana do komisji egzaminacyjnych na egzamin adwokacki.

OSIĄGNIĘCIA:

W 2009 r. w związku ze zmianami ustawowymi samorząd adwokacki stanął przed wyzwaniem zorganizowania szkolenia dla ogromnej rzeszy aplikantów adwokackich – nabór roczny na aplikację tylko w naszej izbie wynosił nawet 900 osób. W celu sprostania temu wyzwaniu jako kierownik szkolenia aplikantów opracowałam i wdrożyłam nowy pod względem organizacyjnym i merytorycznym system szkolenia aplikantów funkcjonujący do chwili obecnej. Opracowane w tym czasie plany szkolenia nadal stanowią podstawę szkolenia. Wprowadziłam z akceptacją Rady nowe formy szkolenia, to jest symulacje rozpraw przeprowadzane w sądzie i zajęcia fakultatywne. Ponadto w 2013 r. zaproponowałam zmianę formy kolokwiów rocznych na pisemną apelację, która została przyjęta i nadal akceptowana jest przez Radę. Zorganizowałam również szkolenia dla wykładowców z praktycznych form prowadzenia zajęć oraz przygotowania prezentacji do zajęć w programie Powerpoint. W tym czasie powstało pod moim nadzorem nowe biuro Działu Szkolenia Aplikantów w obiekcie przy ul. Bobrowieckiej.

Jako członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zainicjowałam kilka istotnych zmian w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej, m.in. możliwość powtórzenia przez aplikanta roku szkoleniowego.

W związku z moją działalnością na rzecz samorządu adwokackiego, w 2013 r. zostałam uhonorowana przez Naczelną Radę Adwokacką Odznaką Adwokatura Zasłużonym. 

Moje doświadczenie w działalności samorządowej oraz specjalizacja w zakresie procedury karnej dały podstawy do rzetelnego wykonywania przeze mnie funkcji sędziego dyscyplinarnego w obecnej kadencji. Funkcję tą wykonuję z ogromnym zaangażowaniem w składzie orzekającym pod przewodnictwem adw. Jerzego Naumanna. Naszym osiągnięciem proceduralnym było wprowadzenie przesłuchań świadków na odległość, z wykorzystaniem Skype, co przyśpieszyło rozpoznanie spraw z dużą liczbą świadków, z odległych od Sądu miejsc zamieszkania.

Moim osiągnięciem w życiu prywatnym było zdobycie szczytu Kilimandżaro w ramach wyprawy zorganizowanej w 2012 r. przez Komisję Sportu i Rekreacji działającą przy naszej Radzie.   

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Jednym z filarów Adwokatury są zasady etyki adwokackiej i niezależne sądownictwo dyscyplinarne. Wdrażanie tych zasad poprzez zajęcia na aplikacji adwokackiej jest moim zdaniem niewystarczające, o czym świadczy chociażby wciąż wzrastająca liczba spraw dyscyplinarnych. Postulowałabym prowadzenie wykładów w tym zakresie w ramach zajęć fakultatywnych dla aplikantów oraz w ramach doskonalenia zawodowego dla adwokatów, w tym kontynuację cyklu wykładów przygotowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Istotne byłoby też wykorzystanie w zakresie takich zajęć wiedzy i doświadczenia sędziów dyscyplinarnych.

W realizacji pogłębiania wiedzy w zakresie zasad etyki cenne byłoby też opracowanie zbioru orzeczeń dyscyplinarnych w formie elektronicznej dostępnej na stronie Rady, z którymi miałby możliwość zapoznania się każdy członek izby.

Jako delegatka na Krajowy zjazd adwokatury będę orędowniczką:

  • wyboru Prezesa i członków Prezydium NRA dających gwarancję sprostania wyzwaniom stojącym przed Adwokaturą – unowocześnienia Adwokatury przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji;
  • zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej polegających na dostosowaniu niektórych uregulowań do współczesnych wymogów, np. dotyczących reklamy poprzez zniesienie zakazu reklamy, przy jednoczesnym uwarunkowaniu jej w sposób zapewniający zachowanie zgodność z zasadami etyki i godności zawodu;
  • zmian w Regulaminie odbywania aplikacji umożliwiających wprowadzenie nowych metod nauczania, a także aktywujących aplikantów w zakresie zadań praktycznych;
  • podjęcia działań przez Naczelną Radę Adwokacka w kierunku zmian legislacyjnych prawa o adwokaturze sprowadzających się do zniesienia zakazu zatrudnienia adwokatek i adwokatów na podstawie umowy o pracę;
  • podjęcia działań przez Naczelna Radę Adwokacka w kierunku zmian legislacyjnych rozporządzenia o opłatach za czynności adwokackie poprzez podwyższenie stawek wynagrodzenia, 
  • zmian legislacyjnych ustaw dot. procedur w kierunku rozszerzenia obowiązku udziału adwokata, tzw. przymusu adwokackiego.

Licząc na poparcie mojej kandydatury w wyborach na funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury jestem przekonana, że sprostam tak jak dotychczas wyzwaniom i nie zawiodę zaufania, którym zostanę obdarzona. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA