Zaloguj się

  Wybory

  Zwyczajne Zgromadzenia Izby odbędzie się 13 maja br. (sobota) o godzinie 9.00 w Hali EXPO XXI mieszczącej się przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 (Hala nr H3). Porządek Zgromadzenia Izby przewiduje m.in. wybór sędziów do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej jest obowiązkiem każdego adwokata, będącego członkiem danej izby. Wybory do organów izby odbywają w sposób tajny.

  Najczęściej Zadawane Pytania

  1. Czy obecność na zgromadzeniu izby jest obowiązkowa?

  Tak, regulamin zgromadzenia izby nakłada na adwokatów wykonujących zawód i delegatów pozostałych adwokatów obowiązek uczestnictwa w zgromadzeniu. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić w terminie 7 dni od ustania przeszkody.

  1. Czy utrata legitymacji adwokackiej (lub jej brak przy wejściu) uniemożliwia udział w Zgromadzeniu?

  Nie, ale niezbędne jest wylegitymowanie się innym dokumentem ze zdjęciem. Rekomendujemy jednak zabranie legitymacji co przyspieszy wejście i rejestrację.

  1. Czy prawnicy zagraniczni mogą brać udział w zgromadzeniu?

  Kwestię uczestnictwa prawników zagranicznych w wyborach do organów izby adwokackiej rozstrzyga Ustawa z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej, ustawa stanowi, że „Jako członek izby adwokackiej lub izby radców prawnych prawnik z Unii Europejskiej wykonuje wszystkie obowiązki i prawa przysługujące członkom samorządu zawodowego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów samorządu.” (art. 16 ust. 2). Brzmienie przepisu wyłącza zatem możliwość kandydowania i zasiadania w organach samorządu, w tym izby adwokackiej.

  Prawnicy zagraniczni z UE są natomiast objęci prawem i obowiązkiem uczestnictwa w zgromadzeniu izby i realizowania na nim czynnego prawa wyborczego. Prawnicy zagraniczni spoza UE, w związku z brakiem analogicznej regulacji w ustawie, nie uczestniczą natomiast w zgromadzeniu izby oraz nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do organów izby adwokackiej.

  1. Czy można będzie głosować przez pełnomocnika?

  Niestety nie, regulamin zgromadzenia izby nie przewiduje takiej możliwości. Był to jeden z postulatów warszawskich adwokatów do NRA i Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2010 tym roku, ale nie został przez Krajowy Zjazd Adwokatury uwzględniony.

  1. Czy nieobecni na Zgromadzeniu mogą kandydować w wyborach?

  Udział w Zgromadzeniu jest obowiązkiem każdego członka Izby. Jeżeli zachodzą przeszkody losowe uniemożliwiające udział, adwokat obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie. W szczególnym przypadku może to dotyczyć kandydatów, którzy są wówczas obowiązani do złożenia pisemnej zgody na kandydowanie, z poświadczonym podpisem.

  1. Jaki będzie porządek obrad Zgromadzenia?

  Planowany porządek Zgromadzenia.

  1. Czy aplikanci mogą brać udział w Zgromadzeniu?

  Tak, oczywiście bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Udział aplikantów organizuje sam samorząd, jest lista, na którą należy się wpisywać, co ułatwi rejestrację osób wchodzących na teren Hali EXPO XXI. Zachęcamy do udziału przy organizacji Zgromadzenia, co pozwoli również na udział w Zgromadzeniu.

  1. Czy organizatorzy przewidzieli bufety dla uczestników?

  Tak, w trakcie obu dni firma cateringowa będzie sprzedawała napoje zimne i gorące (działają też automaty) oraz dania obiadowe i kanapki.

  1. W jaki sposób będą się odbywały głosowania?

  Głosowania będą się odbywały w formie elektronicznej – na tabletach. Każdy uczestnik Zgromadzenia otrzyma przy wejściu mandat z kodem QR, który będzie uprawniał do głosowania. Aby głos był ważny należy zaznaczyć za każdym razem odpowiednią liczbę kandydatów. Zgodnie z § 33 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich „Głosujący zaznacza na karcie do głosowania pole przeznaczone do oddania głosu przy nazwiskach tych osób, na które chce głosować”.

  10. W jaki sposób będzie odbywało się liczenie głosów?

  Głosowania będą się odbywały w formie elektronicznej, a zatem zostaną policzone bez zbędnej zwłoki. Nad wszystkim będzie czuwać komisja skrutacyjna.