Zaloguj się

  Izabela Dittmajer-Sklepowicz

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęłam w 1997 roku jako aplikant sądowy, a kontynuowałam ją jako asesor sądowy i sędzia sądów rejonowych w Poznaniu i w Warszawie oraz warszawskiego sądu okręgowego. Od 2009 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i od tego czasu prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych, w tym sporów wynikłych z roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz prawnokarną obroną podmiotów wykonujących zawody medyczne. Jestem doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nigdy nie należałam do partii politycznej. W ramach aktywności społecznej udzielam pomocy (nie tylko prawnej) podmiotom związanym ze szkolnictwem społecznym oraz działalnością katolicką.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   Od 4 lat jestem stałym protokolantem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, co pozwala mi obserwować praktyczny wymiar działalności samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego. Jestem członkiem Sekcji Prawa Odszkodowawczego przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Nadszedł trudny czas ponownego zdefiniowania zadań adwokatury, adekwatnych do wymogów współczesności przy uwzględnieniu wieloletniej tradycji adwokatury – zadań obejmujących również sądownictwo dyscyplinarne. Niezależnie od oczekiwań podmiotów zainteresowanych wynikiem pracy naszego samorządowego wymiaru sprawiedliwości, proces dyscyplinarny powinien być rzetelny, transparentny, merytoryczny i bardzo sprawny. W sytuacji powtarzających się publicznych dyskusji, mających na celu obniżenie społecznego zaufania do adwokatury, etyka zawodowa jest tym czynnikiem, który służy ochronie dobrego imienia i wizerunku adwokatury. Stąd wynika ogromna rola szkolenia aplikantów i doskonalenia zawodowego adwokatów w zakresie etyki zawodowej (połączonych z szerokim dostępem do bieżącego orzecznictwa dyscyplinarnego), a także sprawnego sądownictwa dyscyplinarnego, wskazującego wzorce prawidłowych zachowań w warunkach, w jakim przyszło nam funkcjonować w codziennej pracy.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.