Zaloguj się

  Anna Maria Borkowska

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji uzyskując stopień naukowy magister prawa. Następnie odbyłam aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
   Po aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczęłam wykonywanie zawodu w Zespole Adwokackim nr 4 w Warszawie. Obecnie od lat wykonuję zawód w Kancelarii Indywidualnej.
   W praktyce adwokackiej zajmuję się sprawami karnymi, sprawami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawami rodzinnymi.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nie byłam członkiem żadnej partii lub ugrupowania politycznego .

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   W latach 2014 r. - 2016 byłam
   członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie a wcześniej w 2013 r. i 2014 r. zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie .
   Od 2008 r. do 2016 r. pełniłam funkcję
   Kierownika szkolenia aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
   Zajmuję się również kształceniem aplikantów adwokackich prowadząc zajęcia z prawa karnego i procedury karnej

   W poprzedniej kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej byłam Członkiem Komisji Edukacji oraz członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich
   27 sierpnia 2013 r. moja działalność na rzecz samorządu została uhonorowana
   odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką .

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Przed adwokaturą jest wiele wyzwań wynikających ze wzrostu liczebnego samorządu ale również sytuacji politycznej w naszym państwie. Kwestią priorytetową jest wizerunek adwokatury, na który zasadniczo wpływa profesjonalizm zawodowy i przestrzeganie zasad etyki . Tym samym istotne jest stałe podnoszenie poziomu szkolenia aplikantów adwokackich oraz wprowadzanie nowych form doskonalenia zawodowego dla adwokatów. Niemniej ważne z punktu widzenia wizerunku adwokatury jest sądownictwo dyscyplinarne a w zasadzie orzecznictwo i szybkość procedowania. Tezowanie orzecznictwa, publikowanie tez i orzeczeń w sposób dostępny dla wszystkich członków samorządu to wyzwanie, którego realizacja wpłynie pozytywnie na przestrzeganie zasad etyki a w konsekwencji na wizerunek adwokatury.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.